1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
在庫品目 TẠI KHỐ PHẨM MỤC BIỂU danh mục hàng tồn kho
通常関税 THÔNG THƯỜNG QUAN THUẾ BIỂU biểu thuế đơn;biểu thuế thường
装備一覧 TRANG BỊ NHẤT LÃM BIỂU bảng kê trang bị
輸出関税 THÂU XUẤT QUAN THUẾ BIỂU biểu thuế xuất khẩu
輸入リスト THÂU NHẬP BIỂU biểu thuế nhập khẩu
哀悼の意を AI ĐIỆU Ý BIỂU lời chia buồn
自由化品目 TỰ DO HÓA PHẨM MỤC BIỂU danh mục tự do
単式関税率 ĐƠN THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế đơn
複式関税率 PHỨC THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế nhiều cột
国際標準品目 QUỐC TẾ TIÊU CHUẨN PHẨM MỤC BIỂU danh mục hàng hóa tiêu chuẩn quốc tế
1 | 2