1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐÊ HẠ sự giảm; sự kém đi; sự suy giảm
TỴ HẠ TRƯỜNG,TRƯỢNG Người đàn ông si tình; người đàn ông sợ vợ; người đàn ông bị vợ xỏ mũi
垂体 NÃO HẠ THÙY THỂ tuyến yên
LANG HẠ gác;hành lang;thềm
THIÊN HẠ cách riêng;quyền cai trị;thiên hạ; toàn thế giới; cả nước;từ trên trời hạ xuống; thiên hạ
する KHƯỚC HẠ loại ra; bỏ ra; bác bỏ; bác; phủi toẹt;từ chối; không chấp nhận; phản đối
DĨ HẠ dưới đây; sau đây;ít hơn; dưới mức; thua; thấp hơn
CAO HẠ cao và thấp; lên và xuống; lên xuống; biến động; dao động
ĐÌNH HẠ ĐÀ Guốc đi trong vườn (thường làm bằng rơm)
THÀNH HẠ ĐINH thị trấn cổ; phố cổ; khu phố quanh lâu đài
KHƯỚC HẠ sự loại ra; sự bỏ ra; loại ra; bỏ ra;sự từ chối; sự không chấp nhận
VỊ HẠ THÙY bệnh sa dạ dày
する TRÍCH,ĐÍCH HẠ nhỏ giọt
NIÊN HẠ ít tuổi hơn
NAM HẠ Đi xuống phía Nam
QUÝ HẠ quí ngài
TRÍCH,ĐÍCH HẠ sự nhỏ giọt
ろし BẮC HẠ gió lạnh thổi từ phía Bắc; không khí lạnh; luồng không khí lạnh
THOẠI HẠ THỦ người ăn nói kém
腺炎 NHĨ HẠ TUYẾN VIÊM bệnh sưng quai bị
ĐỊA HẠ THIẾT tàu điện ngầm;xe điện ngầm
ろす KIẾN HẠ coi khinh; khinh miệt;nhìn tổng thể; nhìn xuống
ĐỊA HẠ ĐẠO đường ngầm dưới mặt đất
TẢN HẠ dưới ô dù; sự dưới chướng; sự nép bóng
げ髪 HẠ PHÁT bím;đuôi sam
傘部隊 LẠC HẠ TẢN BỘ ĐỘI quân nhảy dù
する TRẦM HẠ trút
XUYÊN HẠ hạ nguồn; cuối nguồn; hạ lưu
ĐỊA HẠ NHAI khu vực bán hàng dưới đất
HẠ dây buộc tóc; nơ buộc tóc; bím tóc
PHONG HẠ phía cuối gió; phía dưới gió
傘軍隊 LẠC HẠ TẢN QUÂN ĐỘI quân nhảy dù
TRẦM HẠ sự lún
ĐỊA HẠ HÀNH thân rễ
条項(売買契約) TRỊ HẠ ĐIỀU HẠNG MẠI MÃI KHẾ,KHIẾT ƯỚC điều khoản giảm giá
がり HẠ đồ thừa; phần thừa còn lại
NGOA HẠ bít tất;tất; tất chân; vớ
傘兵 LẠC HẠ TẢN BINH lính nhảy dù
MỤC HẠ hiện tại; bây giờ
ĐỊA HẠ THỦY nước ngầm
TRỊ HẠ sự bớt giá; sự giảm giá
する THƯỢNG HẠ nâng lên hạ xuống; tăng lên hạ xuống; trở đi trở lại; lên xuống; tăng giảm
LINH HẠ dưới không; âm
する LẠC HẠ sập
MỤC HẠ cấp dưới; hậu bối
殿 ĐIỆN HẠ hoàng thân; hoàng tử; công chúa; điện hạ
ĐỊA HẠ HÀO hầm
がり TRỊ HẠ bớt giá;chiết khấu;giảm giá;hạ giá;sự giảm giá;sụt giá
THƯỢNG HẠ lên xuống; trở đi trở lại; sư dao động
日和 NHẬT HÒA HẠ ĐÀ guốc đi trong thời tiết khô
上り THƯỢNG HẠ tăng lên và giảm xuống; đi lên và đi xuống
旗をろす KỲ HẠ hạ cờ
上げろし THƯỢNG HẠ Việc nâng lên và hạ xuống
吊りがる ĐIẾU HẠ vắt;vắt vẻo
白粉 BẠCH PHẤN HẠ kem lót
引きげる DẪN HẠ giảm thấp; hạ thấp
脇の HIẾP HẠ nách
熱をげる NHIỆT HẠ giải nhiệt
ぶらげる HẠ treo lòng thòng; đeo vào
馬をげる MÃ HẠ xuống ngựa
坂をげる PHẢN HẠ đổ dốc
両陛 LƯỠNG BỆ HẠ vua và hoàng hậu; hoàng đế và hoàng hậu
ぶらがる HẠ treo lòng thòng; rủ xuống; được treo vào
坂をがる PHẢN HẠ xuống dốc
ご覧さい LÃM HẠ xin hãy xem
食いがる THỰC HẠ bám vào; kiên trì; theo đến cùng
切り THIẾT HẠ sự mất giá của tiền tệ; trượt giá; mất giá
ご免さい MIỄN HẠ tôi có thể vào được không?
飛びりる PHI HẠ nhảy xuống
幕をろす MẠC HẠ hạ màn
飛び PHI HẠ sự nhảy xuống
積みろし施設 TÍCH HẠ THI,THÍ THIẾT phương tiện bốc dỡ
積みろし TÍCH HẠ bốc dỡ
妃殿 PHI ĐIỆN HẠ công chúa
氷点 BĂNG ĐIỂM HẠ dưới điểm đóng băng; dưới không độ
価格をげる GIÁ CÁCH HẠ sụt giá;xuống giá
命令をろす MỆNH LỆNH HẠ hạ lệnh
価値ががる GIÁ TRỊ HẠ mất giá
皇后陛 HOÀNG HẬU BỆ HẠ hoàng hậu điện hạ; muôn tâu hoàng hậu
上がり THƯỢNG HẠ Lúc lên lúc xuống
原価以 NGUYÊN GIÁ DĨ HẠ dưới giá thành
上がりがり THƯỢNG HẠ Lúc lên lúc xuống; dao động
爆弾投 BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ thả bom
ズボン HẠ quần đùi
通過切 THÔNG QUÁ THIẾT HẠ sụt giá tiền tệ
馬からげる MÃ HẠ xuống ngựa
職位ががる CHỨC VỊ HẠ giáng chức
平価切 BÌNH GIÁ THIẾT HẠ phá giá tiền tệ
温度ががる ÔN ĐỘ HẠ nhiệt độ xuống
平価以で〔通貨〕 BÌNH GIÁ DĨ HẠ THÔNG HÓA dưới ngang giá
等級をげる ĐĂNG CẤP HẠ giáng cấp
値段をげる TRỊ ĐOẠN HẠ nới giá
女王陛 NỮ VƯƠNG BỆ HẠ muôn tâu nữ hoàng
天皇陛 THIÊN HOÀNG BỆ HẠ tâu thiên hoàng bệ hạ
20歳以人口 TUẾ DĨ HẠ NHÂN KHẨU dân số dưới 20 tuổi
爆弾を投する BỘC,BẠO ĐẠN,ĐÀN ĐẦU HẠ ném bom
通貨切り THÔNG HÓA THIẾT HẠ phá giá tiền tệ
流行性耳腺炎 LƯU HÀNH,HÀNG TÍNH,TÁNH NHĨ HẠ TUYẾN VIÊM bệnh quai bị
パレット積みろし TÍCH HẠ bốc hàng bằng pa lét;chuyên chở hàng bằng pa lét
仕入れ価格以 SĨ,SỸ NHẬP GIÁ CÁCH DĨ HẠ dưới giá mua vào
1 | 2 | 3