1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
血圧症 CAO HUYẾT ÁP CHỨNG chứng cao huyết áp; bệnh cao huyết áp; bệnh huyết áp ao
燥地 CAO TÁO ĐỊA nơi khô ráo
CAO DƯƠNG sự khích lệ; sự nâng cao tinh thần; sự nâng cao chí khí; khích lệ; nâng cao tinh thần; nâng cao chí khí; nâng cao ý chí; hưng phấn
山帯 CAO SƠN ĐỚI,ĐÁI vùng núi cao
周波 CAO CHU BA Tần số cao; cao tần
まる CAO bốc lên;cao lên; được nâng lên;chổm;dấy;hưng;lên;lên cao;nổi lên
統制価格 TỐI CAO THỐNG CHẾ GIÁ CÁCH giá cao nhất;giá đỉnh
TỌA CAO chiều cao khi ngồi
経営責任者 TỐI CAO KINH DOANH,DINH TRÁCH NHIỆM GIẢ Tổng Giám đốc
SÙNG CAO sự tối cao; sự cao nhất;tối cao; cao nhất
約款 TỐI CAO ƯỚC KHOAN điều khoản tối cao (vận đơn)
検察院 TỐI CAO KIỂM SÁT VIỆN viện kiểm sát tối cao
祖頭巾 CAO TỔ ĐẦU CÂN khăn choàng trùm đầu của phụ nữ
技術責任者 TỐI CAO KỸ THUẬT TRÁCH NHIỆM GIẢ Giám đốc Công nghệ
く留まる CAO LƯU làm ra vẻ; khoác cái vẻ; làm ra bộ
線地図 ĐĂNG CAO TUYẾN ĐỊA ĐỒ hình vẽ do phép vẽ địa đình
委員 TỐI CAO ỦY VIÊN ủy viên tối cao
CAO kiêu kỳ; kiêu căng; ngạo mạn; kiêu ngạo
GIÁP CAO rít lên; chói tai; ầm ĩ;the thé; cao vút (giọng); rít lên (giọng); đinh tai; nhức óc
執行責任者 TỐI CAO CHẤP HÀNH,HÀNG TRÁCH NHIỆM GIẢ Giám đốc Điều hành
DANH CAO nổi tiếng
品質 TỐI CAO PHẨM CHẤT phẩm chất loại một;phẩm chất tốt nhất
価格 TỐI CAO GIÁ CÁCH giá cao nhất;giá đỉnh;giá tối đa
BA CAO chiều cao sóng
人民裁判所 TỐI CAO NHÂN DÂN TÀI PHÁN SỞ tòa án nhân dân tối cao
TỐI CAO cao nhất
TÀN CAO số dư;sự cân đối (tài chính)
TỐI CAO cái cao nhất; cái đẹp nhất; cái tốt nhất; cái tuyệt vời;cao nhất; đẹp nhất; tốt nhất;đắt nhất;tối cao;tuyệt vời
跳び BỔNG CAO KHIÊU nhảy xào
VIÊN CAO việc đồng yên lên giá
運賃率 TỐI CAO VẬN NHẪM XUẤT suất cước tối đa;suất thuế tối đa
速度 SIÊU CAO TỐC ĐỘ siêu tốc
裁判所 TỐI CAO TÀI PHÁN SỞ tòa án tối cao
走り跳び TẨU CAO KHIÊU nhảy cao;việc cao chạy xa bay
赤字 XÍCH TỰ CAO cán cân thiếu hụt
じり CAO sự tăng giá dần dần
かん CAO rít lên; chói tai; ầm ĩ
売れ MẠI CAO bán đắt
声をめる THANH CAO lớn tiếng
取引 THỦ DẪN CAO doanh số
収穫 THU,THÂU HOẠCH CAO sự được mùa
出来払い XUẤT LAI CAO PHẤT sự thanh toán theo khoán sản phẩm
出来仕事 XUẤT LAI CAO SĨ,SỸ SỰ công việc khoán theo sản phẩm
出来 XUẤT LAI CAO sản lượng
技術 KỸ THUẬT CAO ĐĂNG cao đẳng kỹ thuật
東名速道路 ĐÔNG DANH CAO TỐC ĐẠO LỘ đường cao tốc Tokyo-Nagoya
悪名 ÁC DANH CAO Khét tiếng
徳の ĐỨC CAO đức cao vọng trọng
密度の MẶT ĐỘ CAO trù mật
精神をく揚げる TINH THẦN CAO DƯƠNG nêu cao tinh thần
現金残 HIỆN KIM TÀN CAO số dư tiền mặt tại ngân hàng
物価がくなる VẬT GIÁ CAO giá cả đắt đỏ
預金残 DỰ KIM TÀN CAO dư có tại ngân hàng
法外の PHÁP NGOẠI CAO TRỊ giá quá cao;giá quá đắt
非情に PHI TÌNH CAO chót vót
非常に PHI THƯỜNG CAO rất cao
輸入残 THÂU NHẬP TÀN CAO cán cân thanh toán thiếu hụt
上がり THƯỢNG CAO Lợi tức; thu nhập; sản lượng thu hoạch
バンコク架鉄道・道路事業 CAO GIÁ THIẾT ĐẠO ĐẠO LỘ SỰ NGHIỆP Hệ thống Đường sắt và Đường sắt nền cao của Băng cốc
金持ちの慢者 KIM TRÌ CAO MẠN GIẢ kiêu xa
ベイエリア速輸送網 CAO TỐC THÂU TỐNG VÕNG mạng lưới Quá cảnh nhanh qua vùng Vịnh
財団法人京都度技術研究所 TÀI ĐOÀN PHÁP NHÂN KINH ĐÔ CAO ĐỘ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỞ Viện nghiên cứu công nghệ phần mềm tiên tiến & cơ điện tử Kyoto
婦人の地位をめる PHỤ NHÂN ĐỊA VỊ CAO nâng cao vị trí của phụ nữ
不可視的貿易残 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH MẬU DỊ,DỊCH TÀN CAO cán cân buôn bán vô hình
当座預託現金残 ĐƯƠNG TỌA DỰ THÁC HIỆN KIM TÀN CAO số dư tiền mặt tại ngân hàng
貿易収支の輸出残 MẬU DỊ,DỊCH THU,THÂU CHI THÂU XUẤT TÀN CAO cán cân buôn bán dư thừa;số dư cán cân buôn bán
1 | 2