1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
化粧けん HÓA TRANG THẠCH xà phòng thơm
電磁 ĐIỆN TỪ THẠCH nam châm điện
研ぎ NGHIÊN THẠCH đá mài
電光 ĐIỆN QUANG THẠCH HỎA tốc độ tia chớp
切り THIẾT THẠCH đá cắt
トルコ THẠCH ngọc lam
黒金剛 HẮC KIM CƯƠNG THẠCH Kim cương đen
合成宝 HỢP THÀNH BẢO THẠCH ngọc tổng hợp
原成岩 NGUYÊN THÀNH NHAM THẠCH đá nguyên thủy
腎臓結 THẬN TẠNG KẾT THẠCH bệnh sỏi thận
ライターの THẠCH đá lửa
アブダビ国営油会社 QUỐC DOANH,DINH THẠCH DU HỘI XÃ Công ty Dầu Quốc gia Abu Dhabi
アゼルバイジャン国際油会社 QUỐC TẾ THẠCH DU HỘI XÃ Công ty Dầu lửa Quốc tế Azerbaijan
1 | 2