1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
困難を克する KHỐN NẠN,NAN KHẮC PHỤC vượt khó khăn
優美な衣 ƯU MỸ,MĨ Y PHỤC áo quần bảnh bao
モダンな PHỤC quần áo hợp thời
1 | 2