1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
優美な衣 ƯU MỸ,MĨ Y PHỤC áo quần bảnh bao
モダンな PHỤC quần áo hợp thời
セーラー PHỤC áo kiểu lính thủy
1 | 2