1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
軍隊の制 QUÂN ĐỘI CHẾ PHỤC quân phục
困難を克する KHỐN NẠN,NAN KHẮC PHỤC vượt khó khăn
優美な衣 ƯU MỸ,MĨ Y PHỤC áo quần bảnh bao
1 | 2