1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
引き渡し BỘ PHÂN DẪN ĐỘ giao một phần
のほうに引き込む TỰ PHÂN DẪN VÀO chiêu dụ
THU PHÂN thu phân
TÍNH,TÁNH PHÂN bản tính; trạng thái tự nhiên
BÁN PHÂN Một nửa phút
泌腺 NỘI PHÂN TIẾT,BÌ TUYẾN tuyến nội tiết
BỘ PHÂN bộ phận; phần;phận
でで引き受け TỰ PHÂN DẪN THỤ,THỌ gánh lấy
BÁCH PHÂN XUẤT Phần trăm
BÁN PHÂN một nửa
NỘI PHÂN TIẾT,BÌ nội tiết
NGŨ PHÂN một nửa; năm mươi phần trăm; 50 phần trăm;sự ngang bằng; sự cân bằng; ngang bằng; cân bằng; năm mươi năm mươi
DƯỠNG PHÂN chất bổ
TỰ PHÂN bản thân mình; tự mình
BÁCH PHÂN TỶ Phần trăm
TỒN PHÂN một cách tự do; tùy thích; theo ý muốn
する THẬP PHÂN đầy đủ; thỏa mãn
NỘI PHÂN TIẾT,BÌ sự bí mật nội bộ
証明書 THÂN PHÂN CHỨNG MINH THƯ căn cước;thẻ căn cước;thẻ chứng minh nhân dân;thẻ kiểm tra
THẬP PHÂN đầy đủ; hoàn toàn; chặt chẽ; sít sao; rõ;sự đầy đủ; đủ
NỘI PHÂN Bí mật
THÂN PHÂN vị trí xã hội
かれ CHI PHÂN Sự phân nhánh; sự phân cành; chia cành; phân chia; tách; phân chi
THẬP PHÂN mười phút; đủ
BẢN PHÂN bổn phận
方程式 VI PHÂN PHƯƠNG TRÌNH THỨC Phương trình vi phân
する KHU PHÂN chia cắt;khu biệt
支出できる SUNG PHÂN CHI XUẤT đủ tiêu
ĐƯỜNG PHÂN lượng đường
THỜI PHÂN giờ phút
VI PHÂN HỌC Phép tính vi phân
ĐẠI PHÂN đáng kể; đáng chú ý; nhiều; khá
KHU PHÂN sự phân chia; sự phân loại; sự sắp loại; phân chia; phân loại; sắp loại; sắp xếp
SUNG PHÂN sung mãn
NHỊ PHÂN MỘC cây nhị phân
TÙY PHÂN cực độ; cực kỳ; vô cùng; rất nhiều; quá;sự cực độ; sự cực kỳ; sự vô cùng; rất nhiều
ける KIẾN PHÂN phân biệt; làm rõ (cái đúng cái sai, mặt xấu mặt tốt...)
の日 XUÂN PHÂN NHẬT ngày xuân phân
ĐƯƠNG PHÂN như hiện tại
ĐẠI PHÂN nhiều; rất; khá; đáng kể
な重量 SUNG PHÂN TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG đủ cân
NHỊ PHÂN Chia đôi; sự chia đôi
KIẾN PHÂN sự phân biệt; sự làm rõ
XUÂN PHÂN xuân phân
ĐỄ,ĐỆ PHÂN người mà mình coi như em trai
...でしょう ĐA PHÂN có lẽ
SUNG PHÂN đủ;đủ dùng;khoái;khoái trá;mãn nguyện
TRUNG PHÂN Nửa; một nửa
THIẾT PHÂN chất sắt
ける ÁP PHÂN lay tỉnh
DẪN PHÂN sự hòa (tỷ số); sự ngang điểm
ĐA PHÂN đa phần; rất nhiều; rất lớn
する SUNG PHÂN đầy đủ; thỏa mãn
する ĐĂNG PHÂN chia thành phần bằng nhau; chia đều
THỦY PHÂN sự thủy phân; hơi ẩm; hơi nước
けする THỦ PHÂN phân công; chia công việc
DIÊM PHÂN lượng muối
SUNG PHÂN đầy đủ;sự đầy đủ
不充 BẤT SUNG PHÂN không đầy đủ; không hoàn toàn;sự không đầy đủ; sự không hoàn toàn
薬の DƯỢC PHÂN LƯỢNG liều thuốc
積極 TÍCH CỰC PHÂN TỬ,TÝ phần tử tích cực
品質 PHẨM CHẤT PHÂN LOẠI phân loại phẩm chất
三権 TAM QUYỀN PHÂN LẬP tam quyền phân lập
市場 THỊ TRƯỜNG PHÂN TÍCH sự phân tích thị trường; phân tích thị trường
取り THỦ PHÂN đặc biệt nhất là;phân biệt; ngang sức
一部 NHẤT BỘ PHÂN một bộ phận; một phần
少しかった THIẾU,THIỂU PHÂN hơi hiểu
反動 PHẢN ĐỘNG PHÂN TỬ,TÝ bọn phản động
正常 CHÍNH THƯỜNG PHÂN VÃN,MIỄN đỡ đẻ ngôi chỏm; sự đỡ đẻ thông thường
定量 ĐỊNH LƯỢNG PHÂN TÍCH Sự phân tích định lượng
今月 KIM NGUYỆT PHÂN phần trong tháng
髪をける PHÁT PHÂN chải
欧州子生物学研究所 ÂU CHÂU PHÂN TỬ,TÝ SINH VẬT HỌC NGHIÊN CỨU SỞ Viện Thí nghiệm Phân tử Sinh học Châu Âu
定性 ĐỊNH TÍNH,TÁNH PHÂN TÍCH Phân tích định tính
よくかる PHÂN hiểu rõ
選りける TUYỂN PHÂN phân loại
構成 CẤU THÀNH PHÂN TỬ,TÝ thành phần;thành phần cấu thành
二項 NHỊ HẠNG PHÂN BỐ Phân phối nhị thức
経済析局 KINH TẾ PHÂN TÍCH CỤC,CUỘC Văn phòng phân tích kinh tế
申し無い THÂN PHÂN VÔ,MÔ sự không có sự chống đối; không có sự bất bình hay chỉ trích
栄養 VINH DƯỠNG PHÂN chất bổ
微量 VI LƯỢNG PHÂN TÍCH Sự phân tích vi mô
夫婦かれをする PHU PHỤ PHÂN rẽ duyên
二等 NHỊ ĐĂNG PHÂN TUYẾN Đường phân giác
電気 ĐIỆN KHÍ PHÂN GIẢI Sự điện giải; sự điện phân
経営 KINH DOANH,DINH PHÂN DÃ lĩnh vực kinh doanh
申しのない THÂN PHÂN sự không có sự chống đối; không có sự bất bình hay chỉ trích
微積 VI TÍCH PHÂN phép vi tích phân
天体光術 THIÊN THỂ PHÂN QUANG THUẬT kỹ thuật quang phổ phân tích thiên thể
共にけ合う CỘNG PHÂN HỢP san sẻ
二等 NHỊ ĐĂNG PHÂN Sự chia đôi (đoạn thẳng, góc, số lượng v.v.)
約半 ƯỚC BÁN PHÂN khoảng một nửa
大部 ĐẠI BỘ PHÂN đại bộ phận; phần lớn
かきける PHÂN xô đẩy đến bước đường cùng; xô đẩy; ùn đẩy; đẩy
言い NGÔN PHÂN giải thích; lý do lý trấu; phân trần; giãi bày; cớ; biện hộ
お裾 CƯ,CỨ PHÂN sự phân chia; sự phân bổ
粘液泌腺 NIÊM DỊCH PHÂN TIẾT,BÌ TUYẾN tuyến nước dãi
滋養 TƯ DƯỠNG PHÂN chất dinh dưỡng
粘液泌腺 NIÊM DỊCH PHÂN TIẾT,BÌ TUYẾN tuyến nước dãi
測りける TRẮC PHÂN đong
1 | 2 | 3