1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
常任委員事会 THƯỜNG NHIỆM ỦY VIÊN LÝ SỰ HỘI ban thường vụ
安全保障事会常任事国 AN,YÊN TOÀN BẢO CHƯƠNG LÝ SỰ HỘI THƯỜNG NHIỆM LÝ SỰ QUỐC ủy viên thường trực hội đồng bảo an
仕事を処する SĨ,SỸ SỰ XỬ,XỨ LÝ xử lý công việc
事件を処する SỰ KIỆN XỬ,XỨ LÝ xử sự
コース料 LIỆU LÝ thực đơn định sẵn
アウム真 CHÂN LÝ GIÁO nhóm tôn giáo Aum Shinrikyou
はっきり解する LÝ GIẢI hiểu rõ
あらゆる由を示す LÝ DO THỊ hết lẽ
透明性の原 THẤU MINH TÍNH,TÁNH NGUYÊN LÝ Nguyên lý trong suốt
資金総合管 TƯ KIM TỔNG HỢP QUẢN LÝ Kế toán quản lý tiền mặt
米国投資管・調査協会 MỄ QUỐC ĐẦU TƯ QUẢN LÝ ĐIỀU TRA HIỆP HỘI Hiệp hội Nghiên cứu và Quản lý Đầu tư
用船主の代 DỤNG THUYỀN CHỦ,TRÚ ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý người thuê tàu
欧州企業倫学会 ÂU CHÂU XÍ NGHIỆP LUÂN LÝ HỌC HỘI Hội khoa học doanh nghiệp Châu Âu
大学技術管協会 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT QUẢN LÝ HIỆP HỘI Hiệp hội các nhà quản lý công nghệ Đại học tổng hợp
味のない料 VỊ LIỆU LÝ món ăn chay
取り立て代 THỦ LẬP ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý thu hộ
イスラム原主義 NGUYÊN LÝ CHỦ,TRÚ NGHĨA trào lưu chính thống của đạo Hồi; chủ nghĩa Hồi giáo chính thống
ちゃんこ料 LIỆU LÝ thức ăn của sumô
さまざまな由から LÝ DO do nhiều lí do
おいしい料 LIỆU LÝ món ăn ngon
電子データ処 ĐIỆN TỬ,TÝ XỬ,XỨ LÝ Xử lý dữ liệu điện tử
統一的国家管 THỐNG NHẤT ĐÍCH QUỐC GIA QUẢN LÝ Quản lý nhà nước thống nhất
政府の情報管委員会 CHÍNH,CHÁNH PHỦ TÌNH BÁO QUẢN LÝ ỦY VIÊN HỘI ban cơ yếu của chính phủ
国連安全保障事会 QUỐC LIÊN AN,YÊN TOÀN BẢO CHƯƠNG LÝ SỰ HỘI hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc
企業内文書管システム XÍ NGHIỆP NỘI VĂN THƯ QUẢN LÝ Hệ thống Quản lý Tài liệu Doanh nghiệp
欧州大西洋協力事会 ÂU CHÂU ĐẠI TÂY DƯƠNG HIỆP LỰC LÝ SỰ HỘI Hội đồng hợp tác Châu Âu - Thái Bình Dương
ドランジット代 ĐẠI LÝ đại lý quá cảnh
データベース管システム QUẢN LÝ Hệ thống Quản lý Cơ sở dữ liệu
デジタル信号処素子 TÍN HIỆU XỬ,XỨ LÝ TỐ TỬ,TÝ Bộ Xử lý Tín hiệu Số
ドメイン名紛争処方針 DANH PHÂN TRANH XỬ,XỨ LÝ PHƯƠNG CHÂM Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền
アルキメデスの原 NGUYÊN LÝ định luật Ac-si-met;định lý Ac-si-met
税関業務・出入国管業務・検疫業務 THUẾ QUAN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP QUỐC QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ KIỂM DỊCH NGHIỆP VỤ Hải quan, Nhập cư, Kiểm dịch
コンピュータによるデータ処 XỬ,XỨ LÝ Xử lý Dữ liệu Điện tử
1 | 2 | 3