1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
無理に結婚をいる VÔ,MÔ LÝ KẾT HÔN CƯỜNG ép duyên
パソコンの勉をする MIỄN CƯỜNG học vi tính; học tin học
1 | 2