1 | 2


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
アイソトープ KIỂM TRA sự kiểm tra chất đồng vị; kiểm tra chất đồng vị
電子情報収集分析索システム ĐIỆN TỬ,TÝ TÌNH BÁO THU,THÂU TẬP PHÂN TÍCH KIỂM SÁCH,TÁC Hệ thống thu thập Phân tích và thu hồi dữ liệu điện tử
税関業務・出入国管理業務・疫業務 THUẾ QUAN NGHIỆP VỤ XUẤT NHẬP QUỐC QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ KIỂM DỊCH NGHIỆP VỤ Hải quan, Nhập cư, Kiểm dịch
1 | 2