1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
机のに足をげる KỶ THƯỢNG TÚC THƯỢNG gác chân lên bàn
もみ THƯỢNG mai
鍛えげた腕 ĐOÀN,ĐOẢN THƯỢNG OẢN kỹ nghệ điêu luyện
立ちがる LẬP THƯỢNG dậy;đứng dậy; đứng lên;nổi dậy;nổi lên;quật khởi;vươn lên
机のに本を置く KỶ THƯỢNG BẢN TRỊ đặt sách lên bàn
引きげる DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
はねがる THƯỢNG nhảy
錨をげる MIÊU THƯỢNG kéo neo lên;nhổ neo
机の KỶ THƯỢNG trên bàn
引き DẪN THƯỢNG nâng giá; đề bạt
売り MẠI THƯỢNG bán đắt;kim ngạch bán ra
召しがる TRIỆU THƯỢNG ăn;dùng
はげがる THƯỢNG lùi lại; rút xuống; rút lui
積みげる TÍCH THƯỢNG gác lên;vun
口が手い KHẨU THƯỢNG THỦ nói giỏi; khéo nói; khéo mồm
話し THOẠI THƯỢNG THỦ người nói giỏi
磨きげる MA THƯỢNG đánh bóng; làm cho láng bóng
平均等品質 BÌNH QUÂN THƯỢNG ĐĂNG PHẨM CHẤT phẩm chất bình quân tốt
埠頭屋引渡し PHỤ ĐẦU THƯỢNG ỐC DẪN ĐỘ giao tại lán cảng
取りげる THỦ THƯỢNG cầm lấy; cất lên; dung nạp;chưa thu; tước đoạt;đề xuất; đề ra;lặt;thu nhập; nạp; thụ lí;thu thuế;tranh; giành;trợ lực; tiếp sức
褒めげる BAO THƯỢNG tâng bốc lên tận trời; tán dương; ca tụng
泡ががる PHAO,BÀO THƯỢNG nổi bọt
旗をげる KỲ THƯỢNG kéo cờ;treo cờ
坂をげる PHẢN THƯỢNG lên dốc
便宜 TIỆN NGHI THƯỢNG về phương diện tiện nghi; về vấn đề tiện nghi
高くげる CAO THƯỢNG giương cao
盛りげる THỊNH THƯỢNG chất thành đống;kích thích; dẫn đến đỉnh điểm; làm cho cực điểm của khoái lạc
法律の推定 PHÁP LUẬT THƯỢNG SUY,THÔI ĐỊNH suy đoán luật pháp
掘りがる QUẬT THƯỢNG bới lên;bới móc
その THƯỢNG hơn nữa; ngoài ra; thêm vào đó
飛びげる PHI THƯỢNG nhổm dậy
盛りがる THỊNH THƯỢNG tăng lên
挟みげる HIỆP,TIỆP THƯỢNG gắp lên
巻きげる CẢI THƯỢNG cuốn;vén
作りげる TÁC THƯỢNG xây dựng; làm nên
その THƯỢNG bên cạnh đó; ngoài ra; ngoài ra còn; hơn thế nữa; hơn nữa là;vả lại
飛びがる PHI THƯỢNG bay thẳng lên không trung;nhảy lên;vượt cấp
花をげる HOA THƯỢNG tặng hoa
持ちげる TRÌ THƯỢNG bốc;dựng đứng;nâng;sức nâng;vén
刈りげる NGẢI THƯỢNG tông ót; hớt tóc gáy; hớt tóc; cắt tóc; tỉa tóc
こみげる THƯỢNG cảm thấy tanh tưởi; thấy đáng ghê;xoa dịu trái tim; khỏa lấp tình cảm
身の THÂN THƯỢNG tương lai; số phận; tiểu sử cá nhân
申しげる THÂN THƯỢNG nói; kể; diễn đạt; phát biểu
抱きげる BÃO THƯỢNG ẵm
差しげる SAI THƯỢNG kính biếu;tặng biếu;tặng; cho
刈り NGẢI THƯỢNG tông ót; hớt tóc gáy; hớt tóc; cắt tóc
このもなく THƯỢNG trên hết; vô cùng; cực kỳ; nhất; có một không hai; tột bực; tối đa; nhất thế giới
跳びがる KHIÊU THƯỢNG bật lên; nhảy lên
打ちげる ĐẢ THƯỢNG hoàn thành; kết thúc; chấm dứt; phóng; bắn; làm xong;lao tới; ập tới; xông tới; đánh dạt; đánh giạt; giạt (vào bờ biển)
切り THIẾT THƯỢNG kết thúc; kết luận
このなく THƯỢNG trên hết; vô cùng; cực kỳ; nhất; có một không hai; tột bực; tối đa; nhất thế giới
頭を地に打ちつける ĐẦU ĐỊA THƯỢNG ĐẢ dộng đầu xuống đất
開発途 KHAI PHÁT ĐỒ THƯỢNG QUỐC nước đang phát triển
値段をげる TRỊ ĐOẠN THƯỢNG treo giá
温度ががる ÔN ĐỘ THƯỢNG nhiệt độ lên
渦巻きがる OA CẢI THƯỢNG xoáy
調子をげる ĐIỀU TỬ,TÝ THƯỢNG lên giọng
基準以 CƠ CHUẨN DĨ THƯỢNG lạm
のぼせがる THƯỢNG phát điên vì cái gì; mất trí vì; không tự kiềm chế được; không tự chủ được
浮かびがる PHÙ THƯỢNG nổi lên
日本陸自衛隊 NHẬT BẢN LỤC THƯỢNG TỰ VỆ ĐỘI Lục quân Nhật Bản; quân đội Nhật Bản
平価切 BÌNH GIÁ THIẾT THƯỢNG nâng giá tiền tệ
たくしげる THƯỢNG cuộn lại; lôi lên; kéo lên; xắn lên (tay áo)
階段をげる GIAI ĐOẠN THƯỢNG leo thang
逃げ口 ĐÀO KHẨU THƯỢNG Câu trả lời thoái thác; câu trả lời có ý né tránh
それ以 DĨ THƯỢNG thêm nữa; hơn nữa; xa hơn nữa
帆布をげる PHÀM BỐ THƯỢNG kéo buồm
価格をげる GIÁ CÁCH THƯỢNG tăng giá
発展途 PHÁT TRIỂN ĐỒ THƯỢNG QUỐC các nước đang phát triển
国土の QUỐC THỔ THƯỢNG trên đất nước
手を振りげる THỦ CHẤN,CHÂN THƯỢNG vung tay
突然わぎげる ĐỘT NHIÊN THƯỢNG bồng bột
花火を打げる HOA HỎA ĐẢ THƯỢNG bắn pháo bông
命日を献する MỆNH NHẬT HIẾN THƯỢNG cúng giỗ
仏壇に花をげる PHẬT ĐÀN HOA THƯỢNG dâng hoa lên bàn thờ Phật
給料の引きげ(給料アップ) CẤP LIỆU DẪN THƯỢNG CẤP LIỆU tăng lương; nâng lương
謹んで申しげる CẨN THÂN THƯỢNG cẩn cáo
大声をはりげる ĐẠI THANH THƯỢNG đánh tiếng
任務の遂行の失敗を繰り返す NHIỆM VỤ TOẠI HÀNH,HÀNG THƯỢNG THẤT BẠI TÀO,TAO PHẢN Liên tục thất bại trong thi hành nhiệm vụ
女性の地位向協会 NỮ TÍNH,TÁNH ĐỊA VỊ HƯỚNG THƯỢNG HIỆP HỘI Hiệp hội Vì sự phát triển của Phụ nữ
1 | 2 | 3