1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
理行政総局 ĐỊA LÝ HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH TỔNG CỤC,CUỘC tổng cục địa chính
方住民 ĐỊA PHƯƠNG TRÚ,TRỤ DÂN thổ dân
ĐỊA VỊ sự giản dị; sự đơn giản; sự không nổi bật; sự mộc mạc; sự đơn sơ; sự xuềnh xoàng;giản dị; mộc mạc; xuềnh xoàng; đơn sơ;không nổi bật; dịu; đơn giản
下壕 ĐỊA HẠ HÀO hầm
ĐỊA DIỆN mặt đất
理学者 ĐỊA LÝ HỌC GIẢ Nhà địa lý
方の権限 ĐỊA PHƯƠNG QUYỀN HẠN phân quyền
ĐỊA DANH địa danh
下にもぐる ĐỊA HẠ đồn thổ
ĐỊA LINH địa linh
理学 ĐỊA LÝ HỌC Địa lý học
方の権力者 ĐỊA PHƯƠNG QUYỀN LỰC GIẢ cường hào
ĐỊA KHU cõi;địa bàn;miền;quận; khu vực; khu;vùng
ĐỊA HẠ dưới đất
震被害早期評価システム ĐỊA CHẤN BỊ HẠI TẢO KỲ BÌNH GIÁ Hệ thống Ước tính Sớm Thảm họa Động đất; hệ thống ước tính
ĐỊA LÝ địa lý
ĐỊA PHƯƠNG địa phương; vùng;miền;xứ;xứ sở
ĐỊA THẾ địa thế
上軍 ĐỊA THƯỢNG QUÂN lục quân
ĐỊA CHẤN địa chấn;động đất
球環境と大気汚染を考える全国市民会議 ĐỊA CẦU HOÀN CẢNH ĐẠI KHÍ Ô NHIỄM KHẢO TOÀN QUỐC THỊ DÂN HỘI NGHỊ Liên minh Cứu nguy Môi trường và Trái đất của Công dân
ĐỊA HÌNH địa hình
ĐỊA LỰC khả năng sinh sản (đất đai)
上で ĐỊA THƯỢNG dưới đất
雷事故 ĐỊA LÔI SỰ CỐ tai nạn do mìn; mìn nổ
球儀 ĐỊA CẦU NGHI quả địa cầu
平線 ĐỊA BÌNH TUYẾN chân trời;phương trời
元紙 ĐỊA NGUYÊN CHỈ báo bản địa; tờ báo địa phương
ĐỊA THƯỢNG trên mặt đất
ĐỊA LÔI địa lôi
ĐỊA CẦU quả đất; trái đất; địa cầu
ĐỊA ĐỚI,ĐÁI dải đất;vành đai;vùng
ĐỊA NGUYÊN địa phương; trong vùng
ĐỊA đất
ĐỊA GIAI Tầng hầm
ĐỊA NGỤC địa ngục;địa phủ
ĐỊA TẦNG,TẰNG địa tầng
ĐỊA GIÁ giá đất
ĐỊA TRỤC địa trục (trục trái đất trên bản đồ)
ĐỊA ĐIỂM địa điểm;điểm
域間取引 ĐỊA VỰC GIAN THỦ DẪN buôn bán liên khu vực
ĐỊA VỊ địa vị;vai;vị trí
質学者 ĐỊA CHẤT HỌC GIẢ nhà địa chất học
滑り ĐỊA HOẠT sự lở đất; lở đất
域貿易 ĐỊA VỰC MẬU DỊ,DỊCH buôn bán liên khu vực
ĐỊA CHỦ,TRÚ địa chủ;Điền chủ
質学 ĐỊA CHẤT HỌC địa chất học
殻変動 ĐỊA XÁC BIẾN ĐỘNG biến động của vỏ trái đất
域社会ビジョン ĐỊA VỰC XÃ HỘI mô hình xã hội khu vực
中海 ĐỊA TRUNG HẢI địa trung hải
ĐỊA CHẤT địa chất
ĐỊA XÁC vỏ trái đất
域外貿易 ĐỊA VỰC NGOẠI MẬU DỊ,DỊCH buôn bán ngoài khu vực
下鉄 ĐỊA HẠ THIẾT tàu điện ngầm;xe điện ngầm
ĐỊA CHÍ địa chí (một lĩnh vực của địa lý học); phép đo địa hình
方警察 ĐỊA PHƯƠNG CẢNH SÁT cánh sát địa phương
域再投資法 ĐỊA VỰC TÁI ĐẦU TƯ PHÁP Đạo luật Tái đầu tư Cộng đồng
下道 ĐỊA HẠ ĐẠO đường ngầm dưới mặt đất
蔵菩薩 ĐỊA TÀNG BỒ TÁT bồ tát địa tạng
方裁判所 ĐỊA PHƯƠNG TÀI PHÁN SỞ tòa án địa phương
域内貿易 ĐỊA VỰC NỘI MẬU DỊ,DỊCH buôn bán trong khu việc
下街 ĐỊA HẠ NHAI khu vực bán hàng dưới đất
ĐỊA CƠ da không trang điểm;Da; bề mặt đất;lưỡi dao; lưỡi kiếm;mặt đất
方色 ĐỊA PHƯƠNG SẮC thổ ngữ
ĐỊA VỰC cõi;khu vực;vành đai;vùng
下茎 ĐỊA HẠ HÀNH thân rễ
ĐỊA TÔ điền tô;thuế đất
方税 ĐỊA PHƯƠNG THUẾ thuế địa phương
ĐỊA ĐỒ bản đồ;địa đồ
下水 ĐỊA HẠ THỦY nước ngầm
XÍCH ĐỊA Nền đỏ
式裏書 BẠCH ĐỊA THỨC LÝ THƯ chuyển nhượng để trống
MỘC ĐỊA gỗ thô; gỗ không sơn
CƠ ĐỊA căn cứ địa;địa bàn;móng
THỔ ĐỊA dải đất;đất;đất đai
NỘI ĐỊA MỄ Gạo nội địa; gạo sản xuất trong nước
LÃNH,LĨNH ĐỊA lãnh địa
KIẾN ĐỊA quan điểm; vị trí đánh giá; lý luận
LỤC ĐỊA vùng đất xanh
VÔ,MÔ ĐỊA sự trơn (không có họa tiết hay hoa văn)
ÁO ĐỊA vùng xa thành thị; vùng xa xôi hẻo lánh; khu vực xa xôi hẻo lánh; vùng heo hút; vùng sâu vùng xa
NỘI ĐỊA Nội địa; trong nước
THÍCH ĐỊA Chỗ thích hợp
LÝ ĐỊA dựng
球物理学連合 MỄ ĐỊA CẦU VẬT LÝ HỌC LIÊN HỢP Liên hiệp Địa vật lý Mỹ
湿 THẤP ĐỊA đất ẩm
PHU ĐỊA nền đất; đất xây dựng; mặt bằng
BÌNH ĐỊA bình địa;đồng bằng;đồng cạn
ĐOÀN ĐỊA khu chung cư
PHIÊN ĐỊA địa chỉ chỗ ở; số khu nhà;số hiệu của khu dân cư;số nhà
TRẮC ĐỊA trắc địa
ĐỊCH ĐỊA đắc địa;Lãnh thổ của địch
THANH ĐỊA Nền xanh
BIẾN ĐỊA vùng xa xôi hẻo lánh; nơi khỉ ho cò gáy
ĐIỀN ĐỊA đất nông nghiệp; đất canh tác
CHIỀU ĐỊA đất ao; đầm
BỐ ĐỊA Vải
CÁC ĐỊA các nơi; các địa phương; các vùng;khắp mọi nơi;mọi nơi
DƯ ĐỊA chỗ; nơi
HOANG ĐỊA đất hoang
1 | 2 | 3