1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BẤT VẬN hạn vận;không may mắn; bất hạnh;rủi;số đen;sự không may; sự bất hạnh;trắc trở;vận đen;xấu số
BẤT NGÔN Sự yên lặng
自然 BẤT TỰ NHIÊN không tự nhiên; cứng nhắc;miễn cưỡng làm việc;sự không tự nhiên; sự cứng nhắc;sự làm việc miễn cưỡng
確か BẤT XÁC không xác thực; không chính xác; không đáng tin; không xác đáng;sự không xác thực; sự không chính xác; sự không xác đáng; sự không đáng tin
満な態度をとる BẤT MẪN THÁI ĐỘ hậm hực
注意 BẤT CHÚ Ý coi nhẹ; coi thường; không chú ý;sự coi nhẹ; sự coi thường; sự sơ suất;vô ý
正直 BẤT CHÍNH TRỰC sự không trung thực;Không trung thực
文律 BẤT VĂN LUẬT luật do tập quán quy định; luật bất thành văn
愉快 BẤT DU KHOÁI không khoan khoái; không thích thú;sự không khoan khoái; sự không thích thú
幸せ BẤT HẠNH không may; bất hạnh;sự không may
定期海運 BẤT ĐỊNH KỲ HẢI VẬN chạy tàu rông
BẤT HIẾU bi khổ;sự không có hiếu; sự bất hiếu;không có hiếu; bất hiếu
合理 BẤT HỢP LÝ bất hợp lý;sự không hợp lý; sự không hợp lôgic;không hợp lý; không hợp lôgic
可欠 BẤT KHẢ KHIẾM cái không thể thiếu được;không thể thiếu được
利益 BẤT LỢI ÍCH không có lợi ích;sự không có lợi ích
信実 BẤT TÍN THỰC Sự giả dối; sự bội tín
BẤT NGỘ Vận rủi
親切 BẤT THÂN THIẾT không thân thiết; lạnh nhạt;sự không thân thiết; sự lạnh nhạt
BẤT THẦN Sự không trung thành; sự bội tín
眠症 BẤT MIÊN CHỨNG bệnh mất ngủ; chứng mất ngủ
満な BẤT MẪN bực bội
法契約 BẤT PHÁP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không hợp pháp
BẤT CHÍNH bất chánh;việc làm bất chính; việc xấu; việc phi pháp;bất chính; xấu; không chính đáng
BẤT ĐỊCH bất địch;sự mạnh dạn; sự dũng cảm; sự táo bạo; sự cả gan;mạnh dạn; dũng cảm; táo bạo; cả gan
恰好 BẤT KHÁP HIẾU,HẢO vụng về
BẤT HẠNH bất hạnh; không may mắn;nạn;nguy khốn;rủi;số đen;sự bất hạnh; sự không may;trắc trở;vô phúc;xấu số
BẤT ĐỊNH bất định
始末 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
合格な BẤT HỢP CÁCH trái cách
可抗力条項 BẤT KHẢ KHÁNG LỰC ĐIỀU HẠNG điều khoản bất khả kháng
利な影響を与える BẤT LỢI ẢNH HƯỞNG DỮ,DỰ gây ảnh hưởng bất lợi
信任案 BẤT TÍN NHIỆM ÁN sự bỏ phiếu bất tín nhiệm
BẤT THÔNG bị tắc (giao thông); sự không thông;sự không nhận được tin tức; sự không thông mạch
規律 BẤT QUY LUẬT không có quy luật; vô kỷ luật
BẤT NĂNG không thể; không có khả năng;sự không có khả năng
BẤT MIÊN không ngủ được
BẤT MẪN bất bình; bất mãn;sự bất bình; sự bất mãn
BẤT PHÁP không có pháp luật; hỗn độn; vô trật tự;phi pháp;sự không có pháp luật; sự hỗn độn; sự vô trật tự;trái phép
機嫌 BẤT CƠ,KY HIỀM không phấn khởi; không vui; dỗi hờn; hờn dỗi;sự không phấn khởi; sự không vui; sự dỗi hờn; sự hờn dỗi
敬虔 BẤT KÍNH KIỀN Sự không tín ngưỡng; sự thiếu tôn kính
思議な BẤT TƯ NGHỊ huyền diệu;kỳ ảo
平等 BẤT BÌNH ĐĂNG không bình đẳng; bất bình đẳng;sự không bình đẳng; sự bất bình đẳng
完全燃焼 BẤT HOÀN TOÀN NHIÊN THIÊU Sự cháy không hoàn toàn
BẤT NHÂM sự vô sinh; tính không sinh sản; sự mất khả năng sinh đẻ
合格 BẤT HỢP CÁCH việc không hợp quy cách; việc không đỗ; sự không đạt
可思議 BẤT KHẢ TƯ NGHỊ Bí mật; sự thần diệu; sự thần bí
BẤT LỢI không lợi; bất lợi;sự không có lợi; sự bất lợi
信任投票 BẤT TÍN NHIỆM ĐẦU PHIẾU Lá phiếu bất tín nhiệm
透明 BẤT THẤU MINH không trong suốt;sự không trong suốt
規則動詞 BẤT QUY TẮC ĐỘNG TỪ Động từ bất quy tắc
BẤT TIÊU sự thiếu khả năng; sự thiếu trình độ;thiếu khả năng; thiếu trình độ
相応 BẤT TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG không thích hợp;sự không thích hợp; sự không phù hợp
測の災い BẤT TRẮC TAI Tai họa bất ngờ
BẤT HUỐNG không vui; tiêu điều;sự không vui; sự tiêu điều
格好 BẤT CÁCH HIẾU,HẢO sự dị dạng;Dị dạng; dị hình; vụng; vụng về
敬罪 BẤT KÍNH TỘI tội bất kính
思議 BẤT TƯ NGHỊ không có nghĩa gì; kỳ quái;sự không có nghĩa gì; sự kỳ quái
平を言う BẤT BÌNH NGÔN càu nhàu;oán thán;oán trách;phàn nàn
完全 BẤT HOÀN TOÀN bất toàn;không hoàn thành; không hoàn thiện; không chu đáo; không vẹn toàn;sự không hoàn thiện; sự không hoàn thành; sự không vẹn toàn
変な BẤT BIẾN bất biến
可避 BẤT KHẢ TỴ không tránh khỏi;việc không tránh khỏi
可分 BẤT KHẢ PHÂN không thể phân chia;việc không thể phân chia
具者 BẤT CỤ GIẢ người tàn phế
信任 BẤT TÍN NHIỆM bất tín nhiệm;sự bất tín nhiệm
軍事的 BẤT QUÂN SỰ ĐÍCH phi quân sự
規則 BẤT QUY TẮC không có quy tắc; không điều độ;sự không có quy tắc; sự không điều độ
BẤT NGHĨA bất nghĩa;phi nghĩa;thất nghĩa
BẤT DỤNG bất dụng
BẤT TRẮC bất trắc
BẤT TRI Tính không thể chữa được
条理 BẤT ĐIỀU LÝ bất hợp lý; không có đạo lý; trái lẽ thường;sự bất hợp lý; sự không có đạo lý; sự trái lẽ thường
BẤT KÍNH Sự bất kính; sự thiếu tôn kính; sự không tín ngưỡng; lời báng bổ; sự xúc phạm
快指数 BẤT KHOÁI CHỈ SỐ Chỉ số không tiện lợi; Chỉ số thiếu tiện nghi
BẤT BÌNH bất bình; không thỏa mãn;sự bất bình; sự không thỏa mãn
安気 BẤT AN,YÊN KHÍ Bồn chồn
BẤT BIẾN bất biến; không thay đổi;hằng tâm;sự bất biến; sự không thay đổi
可逆 BẤT KHẢ NGHỊCH Không thể đảo ngược
可入性 BẤT KHẢ NHẬP TÍNH,TÁNH Tính không thể xuyên qua được
具合 BẤT CỤ HỢP sự bất tiện; lỗi;Bất tiện
信仰 BẤT TÍN NGƯỠNG Thiếu lòng tin; sự không tín ngưỡng
足品リスト BẤT TÚC PHẨM bản kê hàng thiếu
BẤT YẾU bất tất;không cần thiết; không thiết yếu; lãng phí;sự không cần thiết; sự không thiết yếu; sự lãng phí
BẤT KY sự tự do; sự độc lập
特定物 BẤT ĐẶC ĐỊNH VẬT hàng không đặc định
渡り手形 BẤT ĐỘ THỦ HÌNH hối phiếu bị từ chối
BẤT TRI bất trị
朽の名作 BẤT HỦ DANH TÁC tác phẩm bất hủ
BẤT CHẤN,CHÂN không tốt; không hưng thịnh; không trôi chảy (công việc);sự không tốt; sự không hưng thịnh; không trôi chảy
BẤT KHOÁI không khoái; không hài lòng; khó chịu;lo lắng;sự không khoái; sự khó chịu;sự lo lắng
BẤT QUY sự không phục hồi lại được nữa
安心 BẤT AN,YÊN TÂM sự không an tâm;không an tâm
売買 BẤT MẠI MÃI tẩy chay
可解 BẤT KHẢ GIẢI không thể hiểu được; không thể nghĩ ra;việc không thể hiểu được; việc không thể nghĩ ra
可侵権 BẤT KHẢ XÂM QUYỀN quyền bất khả xâm phạm
BẤT CỤ không đầy đủ;tàn phế
BẤT TÍN bất tín;sự không thành thật; sự bất tín; sự không trung thực;sự không tin; sự không tin cậy; sự đáng ngờ
鮮明 BẤT TIÊN MINH Mờ đi
足危険 BẤT TÚC NGUY HIỂM rủi ro thiếu hụt
衛生 BẤT VỆ SINH mất vệ sinh
BẤT KI sự tự do; sự độc lập
1 | 2 | 3