1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
軍事的 BẤT QUÂN SỰ ĐÍCH phi quân sự
規則 BẤT QUY TẮC không có quy tắc; không điều độ;sự không có quy tắc; sự không điều độ
BẤT NGHĨA bất nghĩa;phi nghĩa;thất nghĩa
BẤT DỤNG bất dụng
BẤT TRẮC bất trắc
BẤT TRI Tính không thể chữa được
条理 BẤT ĐIỀU LÝ bất hợp lý; không có đạo lý; trái lẽ thường;sự bất hợp lý; sự không có đạo lý; sự trái lẽ thường
BẤT KÍNH Sự bất kính; sự thiếu tôn kính; sự không tín ngưỡng; lời báng bổ; sự xúc phạm
快指数 BẤT KHOÁI CHỈ SỐ Chỉ số không tiện lợi; Chỉ số thiếu tiện nghi
BẤT BÌNH bất bình; không thỏa mãn;sự bất bình; sự không thỏa mãn
安気 BẤT AN,YÊN KHÍ Bồn chồn
BẤT BIẾN bất biến; không thay đổi;hằng tâm;sự bất biến; sự không thay đổi
可逆 BẤT KHẢ NGHỊCH Không thể đảo ngược
可入性 BẤT KHẢ NHẬP TÍNH,TÁNH Tính không thể xuyên qua được
具合 BẤT CỤ HỢP sự bất tiện; lỗi;Bất tiện
信仰 BẤT TÍN NGƯỠNG Thiếu lòng tin; sự không tín ngưỡng
足品リスト BẤT TÚC PHẨM bản kê hàng thiếu
BẤT YẾU bất tất;không cần thiết; không thiết yếu; lãng phí;sự không cần thiết; sự không thiết yếu; sự lãng phí
BẤT KY sự tự do; sự độc lập
特定物 BẤT ĐẶC ĐỊNH VẬT hàng không đặc định
渡り手形 BẤT ĐỘ THỦ HÌNH hối phiếu bị từ chối
BẤT TRI bất trị
朽の名作 BẤT HỦ DANH TÁC tác phẩm bất hủ
BẤT CHẤN,CHÂN không tốt; không hưng thịnh; không trôi chảy (công việc);sự không tốt; sự không hưng thịnh; không trôi chảy
BẤT KHOÁI không khoái; không hài lòng; khó chịu;lo lắng;sự không khoái; sự khó chịu;sự lo lắng
BẤT QUY sự không phục hồi lại được nữa
安心 BẤT AN,YÊN TÂM sự không an tâm;không an tâm
売買 BẤT MẠI MÃI tẩy chay
可解 BẤT KHẢ GIẢI không thể hiểu được; không thể nghĩ ra;việc không thể hiểu được; việc không thể nghĩ ra
可侵権 BẤT KHẢ XÂM QUYỀN quyền bất khả xâm phạm
BẤT CỤ không đầy đủ;tàn phế
BẤT TÍN bất tín;sự không thành thật; sự bất tín; sự không trung thực;sự không tin; sự không tin cậy; sự đáng ngờ
鮮明 BẤT TIÊN MINH Mờ đi
足危険 BẤT TÚC NGUY HIỂM rủi ro thiếu hụt
衛生 BẤT VỆ SINH mất vệ sinh
BẤT KI sự tự do; sự độc lập
特定品 BẤT ĐẶC ĐỊNH PHẨM hàng đồng loạt;hàng không đặc định
消化物 BẤT TIÊU HÓA VẬT vật khó tiêu
決断な BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN đắn đo
BẤT HỦ bất hủ;sự bất hủ
戦条約 BẤT CHIẾN ĐIỀU ƯỚC Hiệp ước chống chiến tranh
忠実 BẤT TRUNG THỰC Sự không trung thành; sự bội tín
山戯る BẤT SƠN HI đùa cợt;hiếu động
安定な BẤT AN,YÊN ĐỊNH bấp bênh;lay;lay động;xôn xao
BẤT TẠI khiếm khuyết;việc đi vắng; việc không có mặt
可視項目 BẤT KHẢ THỊ HẠNG MỤC giấy chứng nhận vô trùng;hạng mục tư bản (cán cân thanh toán)
可侵条約 BẤT KHẢ XÂM ĐIỀU ƯỚC điều ước không xâm phạm lẫn nhau
公正 BẤT CÔNG CHÍNH bội nghĩa;oan
便 BẤT TIỆN sự bất tiện; sự không thuận lợi;bất tiện; không thuận lợi
BẤT THUẬN không thuận; không bình thường; không theo quy luật;sự không thuận; sự không bình thường; sự không theo quy luật
足な顔をする BẤT TÚC NHAN hậm hực
行跡 BẤT HÀNH,HÀNG TÍCH hạnh kiểm kém; sự trác táng
経済 BẤT KINH TẾ không kinh tế; lãng phí
燃物 BẤT NHIÊN VẬT vật không cháy được
消化 BẤT TIÊU HÓA không tiêu hóa
決断 BẤT QUYẾT ĐOÀN,ĐOẠN trù trừ
本意 BẤT BẢN Ý không tình nguyện; không tự nguyện; miễn cưỡng; bất đắc dĩ;sự không tình nguyện; sự không tự nguyện; sự miễn cưỡng; sự bất đắc dĩ
BẤT LỰ không ngờ; không dự kiến trước; tình cờ;sự tình cờ
BẤT TRUNG bất trung
BẤT KHUẤT,QUẬT bất khuất;sự bất khuất
安定 BẤT AN,YÊN ĐỊNH éo le;sự không ổn định; sự bất ổn;không ổn định; bất ổn định
BẤT ĐỒ đột nhiên; bất đồ
可視的輸出入 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH THÂU XUẤT NHẬP xuất nhập khẩu vô hình
可侵 BẤT KHẢ XÂM không thể xâm phạm
公平 BẤT CÔNG BÌNH không công bằng; bất công;sự không công bằng; sự bất công
BẤT TÁC sự mất mùa; sự thất bát
随意 BẤT TÙY Ý sự vô ý
足する BẤT TÚC thiếu;thiếu hụt
行状 BẤT HÀNH,HÀNG TRẠNG trác táng
純物 BẤT THUẦN VẬT tạp chất; chất bẩn
燃性 BẤT NHIÊN TÍNH,TÁNH không cháy được;tính không cháy
浄場 BẤT TỊNH TRƯỜNG Chỗ bẩn thỉu
気味 BẤT KHÍ VỊ cái làm cho người ta sợ; điềm gở; sự rợn người;làm cho người ta sợ; gở; báo điềm xấu; rợn người
BẤT KỲ Sự bất ngờ; ngẫu nhiên
慣れ BẤT QUÁN không quen (làm); chưa có kinh nghiệm;sự không có thói quen; sự thiếu kinh nghiệm
必要 BẤT TẤT YẾU không tất yếu; không cần thiết; không thiết yếu;sự không tất yếu; sự không cần thiết; sự không thiết yếu
BẤT TẬN Bạn chân thành!
安を抱く BẤT AN,YÊN BÃO lo ngại;nhốn nháo
器用者 BẤT KHÍ DỤNG GIẢ Người thợ vụng; ngưòi làm hỏng việc
可視的輸出 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH THÂU XUẤT xuất khẩu vô hình
BẤT KHẢ không kịp; không đỗ;sự không thể; sự không được; sự không có khả năng; sự bất khả
充分 BẤT SUNG PHÂN không đầy đủ; không hoàn toàn;sự không đầy đủ; sự không hoàn toàn
BẤT NHÂN Sự nhẫn tâm; tính vô nhân đạo
BẤT TÙY Chứng liệt
足する BẤT TÚC không đủ; không đầy đủ
行儀 BẤT HÀNH,HÀNG NGHI thái độ xấu; sự vô lễ
BẤT THUẦN không thuần; không tinh khiết;sự không thuần; sự không tinh khiết
潔感 BẤT KHIẾT CẢM dơ bẩn
BẤT TỊNH không sạch; không trong sạch; bẩn thỉu;nhà xí;sự không sạch; sự không trong sạch
BẤT MAO cằn cỗi; khô cằn;không thể phát triển;sự cằn cỗi; sự khô cằn
服従 BẤT PHỤC INH,TÒNG bất tuân
感症 BẤT CẢM CHỨNG chứng lãnh cảm
BẤT ĐỨC không có đạo đức; vô đức;sự không có đạo đức; sự vô đức
審な BẤT THẨM đa nghi
安の種 BẤT AN,YÊN CHỦNG nguyên nhân của sự bất an
器用 BẤT KHÍ DỤNG sự vụng về; sự lóng ngóng; sự hậu đậu;vụng;vụng về; lóng ngóng; hậu đậu
可視的貿易残高 BẤT KHẢ THỊ ĐÍCH MẬU DỊ,DỊCH TÀN CAO cán cân buôn bán vô hình
単純引受け法 BẤT ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ PHÁP chấp nhận có bảo lưu luật
BẤT BỊ không hoàn chỉnh; không vẹn toàn;không nói hết lời muốn nói;sự không hoàn chỉnh; sự không vẹn toàn
人情 BẤT NHÂN TÌNH vô đạo
1 | 2 | 3