1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
BẤT TƯỜNG không rõ ràng;sự không rõ ràng
自由 BẤT TỰ DO không tự do;tàn phế;sự không tự do;sự tàn phế
祥事 BẤT TƯỜNG SỰ việc không tốt đẹp
満足 BẤT MẪN TÚC bất bình;bực;hờn dỗi;hờn giận
注意に由る BẤT CHÚ Ý DO do cẩu thả
正貿易 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH buôn lậu
BẤT MINH không minh bạch; không rõ ràng;sự không minh bạch; sự bất minh; sự không rõ rành
意に BẤT Ý bất thần;bất ý;bỗng dưng;không ngờ; đột nhiên; sơ hở; không đề phòng
幸をもたらす BẤT HẠNH hãm tài
BẤT TUYÊN Bạn chân thành!
安する BẤT AN,YÊN bồn chồn
吉の兆有り BẤT CÁT TRIỆU HỮU có triệu chứng ốm
可知論 BẤT KHẢ TRI LUẬN Thuyết bất khả tri
動の地位 BẤT ĐỘNG ĐỊA VỊ vững chân
信者 BẤT TÍN GIẢ kẻ đáng ngờ
道徳 BẤT ĐẠO ĐỨC thất đức
許複製 BẤT HỨA PHỨC CHẾ Giữ mọi bản quyền
自然な BẤT TỰ NHIÊN gắng gượng
確定申込 BẤT XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng tự do
満を抱く BẤT MẪN BÃO làm nũng
注意する BẤT CHÚ Ý hớ hênh
正直な BẤT CHÍNH TRỰC giảo trá
BẤT ĐOÀN,ĐOẠN không ngừng
BẤT Ý đột nhiên;không ngờ;sự đột nhiên; sự không ngờ tới
幸な BẤT HẠNH hiểm nghèo
定期船の航海 BẤT ĐỊNH KỲ THUYỀN HÀNG HẢI chạy tàu rông
BẤT AN,YÊN không yên tâm; bất an;sự không yên tâm
BẤT CÁT chẳng lành; bất hạnh; không may;sự gặp điều chẳng lành; sự bất hạnh; sự không may
可知 BẤT KHẢ TRI Không thể biết được; huyền bí
BẤT ĐỘNG bất động
信義 BẤT TÍN NGHĨA Sự thất tín; sự giả dối
BẤT VẬN hạn vận;không may mắn; bất hạnh;rủi;số đen;sự không may; sự bất hạnh;trắc trở;vận đen;xấu số
BẤT NGÔN Sự yên lặng
自然 BẤT TỰ NHIÊN không tự nhiên; cứng nhắc;miễn cưỡng làm việc;sự không tự nhiên; sự cứng nhắc;sự làm việc miễn cưỡng
確か BẤT XÁC không xác thực; không chính xác; không đáng tin; không xác đáng;sự không xác thực; sự không chính xác; sự không xác đáng; sự không đáng tin
満な態度をとる BẤT MẪN THÁI ĐỘ hậm hực
注意 BẤT CHÚ Ý coi nhẹ; coi thường; không chú ý;sự coi nhẹ; sự coi thường; sự sơ suất;vô ý
正直 BẤT CHÍNH TRỰC sự không trung thực;Không trung thực
文律 BẤT VĂN LUẬT luật do tập quán quy định; luật bất thành văn
愉快 BẤT DU KHOÁI không khoan khoái; không thích thú;sự không khoan khoái; sự không thích thú
幸せ BẤT HẠNH không may; bất hạnh;sự không may
定期海運 BẤT ĐỊNH KỲ HẢI VẬN chạy tàu rông
BẤT HIẾU bi khổ;sự không có hiếu; sự bất hiếu;không có hiếu; bất hiếu
合理 BẤT HỢP LÝ bất hợp lý;sự không hợp lý; sự không hợp lôgic;không hợp lý; không hợp lôgic
可欠 BẤT KHẢ KHIẾM cái không thể thiếu được;không thể thiếu được
利益 BẤT LỢI ÍCH không có lợi ích;sự không có lợi ích
信実 BẤT TÍN THỰC Sự giả dối; sự bội tín
BẤT NGỘ Vận rủi
親切 BẤT THÂN THIẾT không thân thiết; lạnh nhạt;sự không thân thiết; sự lạnh nhạt
BẤT THẦN Sự không trung thành; sự bội tín
眠症 BẤT MIÊN CHỨNG bệnh mất ngủ; chứng mất ngủ
満な BẤT MẪN bực bội
法契約 BẤT PHÁP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng không hợp pháp
BẤT CHÍNH bất chánh;việc làm bất chính; việc xấu; việc phi pháp;bất chính; xấu; không chính đáng
BẤT ĐỊCH bất địch;sự mạnh dạn; sự dũng cảm; sự táo bạo; sự cả gan;mạnh dạn; dũng cảm; táo bạo; cả gan
恰好 BẤT KHÁP HIẾU,HẢO vụng về
BẤT HẠNH bất hạnh; không may mắn;nạn;nguy khốn;rủi;số đen;sự bất hạnh; sự không may;trắc trở;vô phúc;xấu số
BẤT ĐỊNH bất định
始末 BẤT THỦY MẠT không khéo; không chú ý; không để tâm;sự không khéo; sự không chú ý; sự không để tâm
合格な BẤT HỢP CÁCH trái cách
可抗力条項 BẤT KHẢ KHÁNG LỰC ĐIỀU HẠNG điều khoản bất khả kháng
利な影響を与える BẤT LỢI ẢNH HƯỞNG DỮ,DỰ gây ảnh hưởng bất lợi
信任案 BẤT TÍN NHIỆM ÁN sự bỏ phiếu bất tín nhiệm
BẤT THÔNG bị tắc (giao thông); sự không thông;sự không nhận được tin tức; sự không thông mạch
規律 BẤT QUY LUẬT không có quy luật; vô kỷ luật
BẤT NĂNG không thể; không có khả năng;sự không có khả năng
BẤT MIÊN không ngủ được
BẤT MẪN bất bình; bất mãn;sự bất bình; sự bất mãn
BẤT PHÁP không có pháp luật; hỗn độn; vô trật tự;phi pháp;sự không có pháp luật; sự hỗn độn; sự vô trật tự;trái phép
機嫌 BẤT CƠ,KY HIỀM không phấn khởi; không vui; dỗi hờn; hờn dỗi;sự không phấn khởi; sự không vui; sự dỗi hờn; sự hờn dỗi
敬虔 BẤT KÍNH KIỀN Sự không tín ngưỡng; sự thiếu tôn kính
思議な BẤT TƯ NGHỊ huyền diệu;kỳ ảo
平等 BẤT BÌNH ĐĂNG không bình đẳng; bất bình đẳng;sự không bình đẳng; sự bất bình đẳng
完全燃焼 BẤT HOÀN TOÀN NHIÊN THIÊU Sự cháy không hoàn toàn
BẤT NHÂM sự vô sinh; tính không sinh sản; sự mất khả năng sinh đẻ
合格 BẤT HỢP CÁCH việc không hợp quy cách; việc không đỗ; sự không đạt
可思議 BẤT KHẢ TƯ NGHỊ Bí mật; sự thần diệu; sự thần bí
BẤT LỢI không lợi; bất lợi;sự không có lợi; sự bất lợi
信任投票 BẤT TÍN NHIỆM ĐẦU PHIẾU Lá phiếu bất tín nhiệm
透明 BẤT THẤU MINH không trong suốt;sự không trong suốt
規則動詞 BẤT QUY TẮC ĐỘNG TỪ Động từ bất quy tắc
BẤT TIÊU sự thiếu khả năng; sự thiếu trình độ;thiếu khả năng; thiếu trình độ
相応 BẤT TƯƠNG,TƯỚNG ỨNG không thích hợp;sự không thích hợp; sự không phù hợp
測の災い BẤT TRẮC TAI Tai họa bất ngờ
BẤT HUỐNG không vui; tiêu điều;sự không vui; sự tiêu điều
格好 BẤT CÁCH HIẾU,HẢO sự dị dạng;Dị dạng; dị hình; vụng; vụng về
敬罪 BẤT KÍNH TỘI tội bất kính
思議 BẤT TƯ NGHỊ không có nghĩa gì; kỳ quái;sự không có nghĩa gì; sự kỳ quái
平を言う BẤT BÌNH NGÔN càu nhàu;oán thán;oán trách;phàn nàn
完全 BẤT HOÀN TOÀN bất toàn;không hoàn thành; không hoàn thiện; không chu đáo; không vẹn toàn;sự không hoàn thiện; sự không hoàn thành; sự không vẹn toàn
変な BẤT BIẾN bất biến
可避 BẤT KHẢ TỴ không tránh khỏi;việc không tránh khỏi
可分 BẤT KHẢ PHÂN không thể phân chia;việc không thể phân chia
具者 BẤT CỤ GIẢ người tàn phế
信任 BẤT TÍN NHIỆM bất tín nhiệm;sự bất tín nhiệm
軍事的 BẤT QUÂN SỰ ĐÍCH phi quân sự
規則 BẤT QUY TẮC không có quy tắc; không điều độ;sự không có quy tắc; sự không điều độ
BẤT NGHĨA bất nghĩa;phi nghĩa;thất nghĩa
BẤT DỤNG bất dụng
BẤT TRẮC bất trắc
1 | 2 | 3