1 | 2 | 3


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
礼拝の八題 LỄ BÀI BÁT ĐỀ MỤC bát bảo;bát bửu
ぼんやりした付け MỤC PHÓ mờ mắt
重量証明書量証明 TRỌNG,TRÙNG LƯỢNG CHỨNG MINH THƯ LƯỢNG MỤC CHỨNG MINH giấy chứng nhận trọng lượng
ネクタイの結び KẾT MỤC nút cà vạt
1 | 2 | 3