1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
成の HỢP THÀNH tạp nhạp
唱する HỢP XƯỚNG hát đồng thanh; hợp xướng
わす HỢP hợp vào làm một
いの手 HỢP THỦ Phần nhạc chuyển tiếp; nhạc đệm; Từ đệm; động tác phụ họa
TUYẾT HỢP CHIẾN trận ném tuyết
ĐIẾU HỢP sự thăng bằng; cân đối
THI HỢP cuộc thi đấu; trận đấu
させる KẾT HỢP ghép
PHÙ HỢP sự phù hợp
貨物 HỖN HỢP HÓA VẬT hàng hỗn hợp
CẤU HỢP sự giao hợp; giao hợp; giao cấu
する HỘI HỢP họp mặt
する TẬP HỢP ghép;gom;họp mặt;nhóm;nhóm họp;quây quần;qui tập
ĐIẾU HỢP sự thăng bằng; cân đối
KẾT HỢP sự kết hợp; sự kết nối; sự phối hợp; sự gắn kết; sự liên kết
TRI HỢP quen (ai đó)
HỖN HỢP THUẾ tạp thuế
HỘI HỢP hội;hội họp;sự hội họp; cuộc họp; cuộc hội họp
する TẬP HỢP tập hợp; tập trung
する PHÙNG HỢP khâu (vết thương, vết mổ...)
いになる TRI HỢP quen;quen biết
HỖN HỢP VẬT hợp chất;tạp chất;vật hỗn hợp
xxx HỢP ăn khớp
TẬP HỢP hội;hội họp;họp;tập hợp (toán học); tập trung
SIÊU HỢP KIM siêu hợp kim
PHÙNG HỢP đường nối; đường khâu
TRI HỢP người quen
HỖN HỢP CƠ,KY máy trộn
VẤN HỢP hỏi hàng;nơi hướng dẫn; phòng hướng dẫn
HÓA HỢP VẬT hợp chất;vật hỗn hợp
わせ LÂN HỢP giáp bên; ngay bên cạnh; liền kề; tiếp giáp;sự giáp bên; sự ngay bên cạnh
する PHỐI HỢP phối;phối hợp
わせる KIẾN HỢP nhìn nhau;quyết định không làm sau khi xem xét tình hình;so sánh với nhau; đối chiếu
わせる TỔ HỢP chập lại;chập vào
HỖN HỢP LÂM rừng hỗn hợp
する HÓA HỢP liên kết; hóa hợp
LÂN HỢP tiếp giáp; cận kề; kề bên; giáp bên
ĐÔ HỢP sự thuận tiện; sự thuận lợi;tình huống; hoàn cảnh; điều kiện
KIẾN HỢP giáp mặt
賠償責任 TỔNG HỢP BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM Trách nhiệm chung toàn diện
わせ TỔ HỢP sự kết hợp; sự phối hợp; kết hợp; phối hợp; liên kết
成分 HỖN HỢP THÀNH PHÂN dị chất
HÓA HỢP liên kết hóa học
QUANG HỢP THÀNH sự quang hợp; quang hợp
する GIAO HỢP giao hợp
する THÍCH HỢP hợp;vừa vặn;xứng hợp
KIẾN HỢP sự mai mối; sự làm mối; sự gặp nhau để tìm hiểu (nam nữ)
経済援助委員会 TỔNG HỢP KINH TẾ VIÊN,VIỆN TRỢ ỦY VIÊN HỘI hội đồng tương trợ kinh tế
TỔ HỢP sự kết hợp; sự phối hợp; kết hợp; phối hợp
保険証券 HỖN HỢP BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm hỗn hợp;hàng hỗn hợp
GIAO HỢP sự giao hợp; giao hợp; giao cấu
HƯƠNG HỢP lư hương
THÍCH HỢP sự thích hợp; sự thích nghi;thích hợp
金属 PHỨC HỢP KIM THUỘC lưỡng kim
大学 TỔNG HỢP ĐẠI HỌC đại học tổng hợp;trường đại học tổng hợp
TỔ HỢP sự ghép lại; sự kết hợp; sự liên kết lại; kết hợp; liên kết lại;tập đoàn;tổ hợp
BÁCH HỢP hoa huệ
HỖN HỢP tạp nhạp
ĐÃI HỢP THẤT phòng chờ đợi;phòng đợi
わせをはづす NHAN HỢP tránh mặt
する ĐÀM HỢP điều đình
運送 PHỨC HỢP VẬN TỐNG chuyên chở hỗn hợp
する TỔNG HỢP tổng hợp
する HỖN HỢP lẫn lộn;láo nháo;pha lẫn;trộn;xáo trộn
を除き TRƯỜNG HỢP TRỪ không kể trường hợp
する HÒA HỢP tác hợp
GIAN HỢP bắt kịp
軍総司令部 LIÊN HỢP QUÂN TỔNG TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tổng tư lệnh quân đội đồng minh
調 ĐIỀU HỢP TỀ thuốc phối trộn
輸送 PHỨC HỢP THÂU TỐNG chuyên chở hỗn hợp
TỔNG HỢP sự tổng hợp
する HỖN HỢP pha trộn
に応じて TRƯỜNG HỢP ỨNG tùy trường hợp
HÒA HỢP sự hòa hợp
運賃 CÁT HỢP VẬN NHẪM cước tỷ lệ
理的 PHI HỢP LÝ ĐÍCH Phi lý
LIÊN HỢP KHU khu liên hợp;liên khu
調 ĐIỀU HỢP sự phối trộn
PHỨC HỢP NGỮ từ phức
THỐNG HỢP HÓA sự tích hợp
HỖN HỢP hỗn hợp;lai;tạp
する TIẾP HỢP dồn;liền;sát rạt
DẪN HỢP hỏi giá;hỏi hàng
による TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
CÁT HỢP theo tỉ lệ
する TÍNH HỢP kết hợp; hòa nhất; sáp nhập
PHI HỢP LÝ Tính không lôgíc;không lôgíc
LIÊN HỢP HỘI hội liên hiệp;liên đoàn
THOẠI HỢP sự thảo luận; sự trao đổi; sự bàn bạc
完成 PHỨC HỢP HOÀN THÀNH suất thuế hỗn hợp
する THỐNG HỢP kết hợp; thống nhất; tích hợp; nhập lại
TIẾP HỢP phụ cận
ĐỘ HỢP mức độ
によって TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
CÁT HỢP tỷ lệ
TÍNH HỢP sự hòa nhập; sự kết hợp; sáp nhập
PHI HỢP PHÁP không hợp pháp; phi pháp;sự không hợp pháp; sự phi pháp
LIÊN HỢP liên đoàn;liên hiệp;liên minh;sự liên hợp; sự liên minh
する PHỨC HỢP phức hợp
THỐNG HỢP sự kết hợp; sự thống nhất; sự tích hợp
1 | 2 | 3 | 4