1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
成繊維 HỢP THÀNH TIỆM DUY sợi tổng hợp
意に達する HỢP Ý ĐẠT thỏa ước
同所 HỢP ĐỒNG SỞ văn khế
い詞 HỢP TỪ Mật khẩu
LÂN HỢP tiếp giáp; cận kề; kề bên; giáp bên
ĐÔ HỢP sự thuận tiện; sự thuận lợi;tình huống; hoàn cảnh; điều kiện
KIẾN HỢP giáp mặt
賠償責任 TỔNG HỢP BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM Trách nhiệm chung toàn diện
わせ TỔ HỢP sự kết hợp; sự phối hợp; kết hợp; phối hợp; liên kết
成分 HỖN HỢP THÀNH PHÂN dị chất
HÓA HỢP liên kết hóa học
QUANG HỢP THÀNH sự quang hợp; quang hợp
する GIAO HỢP giao hợp
する THÍCH HỢP hợp;vừa vặn;xứng hợp
KIẾN HỢP sự mai mối; sự làm mối; sự gặp nhau để tìm hiểu (nam nữ)
経済援助委員会 TỔNG HỢP KINH TẾ VIÊN,VIỆN TRỢ ỦY VIÊN HỘI hội đồng tương trợ kinh tế
TỔ HỢP sự kết hợp; sự phối hợp; kết hợp; phối hợp
保険証券 HỖN HỢP BẢO HIỂM CHỨNG KHOÁN đơn bảo hiểm hỗn hợp;hàng hỗn hợp
GIAO HỢP sự giao hợp; giao hợp; giao cấu
HƯƠNG HỢP lư hương
THÍCH HỢP sự thích hợp; sự thích nghi;thích hợp
金属 PHỨC HỢP KIM THUỘC lưỡng kim
大学 TỔNG HỢP ĐẠI HỌC đại học tổng hợp;trường đại học tổng hợp
TỔ HỢP sự ghép lại; sự kết hợp; sự liên kết lại; kết hợp; liên kết lại;tập đoàn;tổ hợp
BÁCH HỢP hoa huệ
HỖN HỢP tạp nhạp
ĐÃI HỢP THẤT phòng chờ đợi;phòng đợi
わせをはづす NHAN HỢP tránh mặt
する ĐÀM HỢP điều đình
運送 PHỨC HỢP VẬN TỐNG chuyên chở hỗn hợp
する TỔNG HỢP tổng hợp
する HỖN HỢP lẫn lộn;láo nháo;pha lẫn;trộn;xáo trộn
を除き TRƯỜNG HỢP TRỪ không kể trường hợp
する HÒA HỢP tác hợp
GIAN HỢP bắt kịp
軍総司令部 LIÊN HỢP QUÂN TỔNG TƯ,TY LỆNH BỘ bộ tổng tư lệnh quân đội đồng minh
調 ĐIỀU HỢP TỀ thuốc phối trộn
輸送 PHỨC HỢP THÂU TỐNG chuyên chở hỗn hợp
TỔNG HỢP sự tổng hợp
する HỖN HỢP pha trộn
に応じて TRƯỜNG HỢP ỨNG tùy trường hợp
HÒA HỢP sự hòa hợp
運賃 CÁT HỢP VẬN NHẪM cước tỷ lệ
理的 PHI HỢP LÝ ĐÍCH Phi lý
LIÊN HỢP KHU khu liên hợp;liên khu
調 ĐIỀU HỢP sự phối trộn
PHỨC HỢP NGỮ từ phức
THỐNG HỢP HÓA sự tích hợp
HỖN HỢP hỗn hợp;lai;tạp
する TIẾP HỢP dồn;liền;sát rạt
DẪN HỢP hỏi giá;hỏi hàng
による TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
CÁT HỢP theo tỉ lệ
する TÍNH HỢP kết hợp; hòa nhất; sáp nhập
PHI HỢP LÝ Tính không lôgíc;không lôgíc
LIÊN HỢP HỘI hội liên hiệp;liên đoàn
THOẠI HỢP sự thảo luận; sự trao đổi; sự bàn bạc
完成 PHỨC HỢP HOÀN THÀNH suất thuế hỗn hợp
する THỐNG HỢP kết hợp; thống nhất; tích hợp; nhập lại
TIẾP HỢP phụ cận
ĐỘ HỢP mức độ
によって TRƯỜNG HỢP tùy trường hợp
CÁT HỢP tỷ lệ
TÍNH HỢP sự hòa nhập; sự kết hợp; sáp nhập
PHI HỢP PHÁP không hợp pháp; phi pháp;sự không hợp pháp; sự phi pháp
LIÊN HỢP liên đoàn;liên hiệp;liên minh;sự liên hợp; sự liên minh
する PHỨC HỢP phức hợp
THỐNG HỢP sự kết hợp; sự thống nhất; sự tích hợp
CỦ HỢP sự tập hợp; sự tập trung; tập hợp; tập trung
XUNG HỢP ngoài khơi
ÁP HỢP chen chúc
TRƯỜNG HỢP trường hợp; tình huống
XUẤT HỢP gặp gỡ tình cờ
TỰ HỢP hợp; tương xứng; vừa
BẤT HỢP LÝ bất hợp lý;sự không hợp lý; sự không hợp lôgic;không hợp lý; không hợp lôgic
PHỨC HỢP phức hợp;sự phức hợp; sự phức tạp
XUNG HỢP ngoài khơi
いの二人 TỰ HỢP NHỊ NHÂN đẹp đôi
格な BẤT HỢP CÁCH trái cách
する NGHINH HỢP nắm được ý người khác; đón được suy nghĩ của người khác; tâng bốc; xu nịnh; nịnh nọt
する DUNG HỢP dung hợp
する KẾT HỢP chập lại;chập vào;gắn;kết;kết lại;tiếp hợp
わせる CƯ HỢP tình cờ gặp
が悪い CỤ HỢP ÁC khó ở
TỰ HỢP hợp;sự tương xứng; sự vừa;tương xứng; vừa
BẤT HỢP CÁCH việc không hợp quy cách; việc không đỗ; sự không đạt
NGHINH HỢP sự nắm được ý người khác; sự đón được suy nghĩ của người khác; sự tâng bốc; sự xu nịnh
する THI HỢP đua chen
DUNG HỢP sự dung hợp
する KẾT HỢP kết hợp; kết nối; phối hợp; gắn kết
する PHÙ HỢP phù hợp
関税 HỖN HỢP QUAN THUẾ chuyên chở hỗn hợp
BỘ HỢP tỉ suất; tỉ giá; phần trăm lãi suất;tiền hoa hồng
CỤ HỢP điều kiện; phương thức; cách thức; trạng thái; tình trạng; thái độ; tình hình sức khoẻ
を喜ぶ HỘI HỢP HỈ,HI vui vầy
TUYẾT HỢP CHIẾN trận ném tuyết
ĐIẾU HỢP sự thăng bằng; cân đối
THI HỢP cuộc thi đấu; trận đấu
させる KẾT HỢP ghép
PHÙ HỢP sự phù hợp
1 | 2 | 3 | 4