1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
き潮 DẪN TRIỀU,TRÀO thủy triều xuống
き受け商社 DẪN THỤ,THỌ THƯƠNG XÃ người chấp nhận
きずる DẪN kéo lê;vãn
DẪN TRÁCH sự nhận trách nhiệm
渡契約 DẪN ĐỘ KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng giao nhận
換え DẪN HOÁN sự trao đổi; sự giao nhận
取る DẪN THỦ lấy lại; nhận
っ掛る DẪN QUẢI móc vào; bị lừa gạt
き返す DẪN PHẢN quay trở lại; quay ngược lại
き渡す DẪN ĐỘ bàn giao
き受ける DẪN THỤ,THỌ đảm nhận;đảm nhiệm
きずり去る DẪN KHỨ,KHỦ kéo đi
裂く DẪN LIỆT xé rách
渡し条件 DẪN ĐỘ ĐIỀU KIỆN điều kiện giao hàng
抜く DẪN BẠT nhổ lên; kéo ra
取り人なき貨物 DẪN THỦ NHÂN HÓA VẬT hàng vô chủ
っ掛ける DẪN QUẢI treo; móc vào
き起す DẪN KHỞI kéo dậy; nâng dậy; dựng dậy
き止める DẪN CHỈ kéo lại; làm ngừng trệ; lưu giữ;níu
き取る DẪN THỦ lấy lại; nhận
きずって歩く DẪN BỘ kéo lê
締める DẪN ĐẾ thắt chặt lại;xiết
渡し期限 DẪN ĐỘ KỲ HẠN hạn giao
戻す DẪN LỆ kéo về; đón về
DẪN LỰC lực hấp dẫn; lực hút;sức hút
っ掛かる DẪN QUẢI móc vào; bị lừa gạt; dính líu
き起こす DẪN KHỞI dẫn đến;gây;gây ra
き替えに DẪN THẾ ngược lại
き取する DẪN THỦ đi buôn
DẪN giật
締め DẪN ĐẾ thắt chặt lại
渡し書類き換え DẪN ĐỘ THƯ LOẠI DẪN HOÁN chuộc chứng từ gửi hàng
DẪN HỘ cửa kéo
分け DẪN PHÂN sự hòa (tỷ số); sự ngang điểm
っ張る DẪN TRƯƠNG kéo; lôi kéo
き裂く DẪN LIỆT đứt;xé rách
き替え DẪN THẾ trao đổi
き分け DẪN PHÂN hoà; huề; ngang điểm
THIÊM DẪN việc chơi xổ số; chơi xổ số
TẢO DẪN việc bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
BỐ DẪN việc kéo căng tấm vải
TỰ DẪN từ điển;tự điển
THỦ DẪN CAO doanh số
に当たる PHÚC DẪN ĐƯƠNG trúng số
きする TẢO DẪN bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
BỐ DẪN việc kéo căng tấm vải
THỦ DẪN LƯỢNG doanh số;khối lượng buôn bán
PHÚC DẪN việc chơi xổ số; việc rút thăm;xổ số
TẢO DẪN việc bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
条件 THỦ DẪN ĐIỀU KIỆN điều kiện giao dịch
CƯỜNG DẪN cưỡng bức; bắt buộc; bằng vũ lực; sử dụng quyền lực; cậy quyền cậy thế; cậy quyền; gia trưởng; ép buộc
所売買 THỦ DẪN SỞ MẠI MÃI buôn bán tại sở giao dịch
CƯỜNG DẪN cưỡng bức; bắt buộc; bằng vũ lực; sử dụng quyền lực; cậy quyền cậy thế; cậy quyền; gia trưởng; ép buộc;sự cưỡng bức; sự bắt buộc; sự ép làm bằng vũ lực
THỦ DẪN SỞ Sở Giao dịch
CÁT DẪN XUẤT phí chiết khấu;suất chiết khấu
可能証券 THỦ DẪN KHẢ NĂNG CHỨNG KHOÁN chứng khoán giao dịch;chứng khoán lưu thông
済み手形 CÁT DẪN TẾ THỦ HÌNH hối phiếu đã chiết khấu
する VẠN DẪN ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)
勘定 SAI DẪN KHÁM ĐỊNH sự cân đối tài khoản
単位 THỦ DẪN ĐƠN VỊ đơn vị giao dịch
CÁT DẪN LIỆU phí chiết khấu
きする VẠN DẪN ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng)
TRƯỜNG,TRƯỢNG DẪN kéo dài;lai rai
き支給額 SAI DẪN CHI CẤP NGẠCH tiền cấp phát còn lại
THỦ DẪN TIÊN Khách hàng
手数料 CÁT DẪN THỦ SỐ LIỆU phí chiết khấu
VẠN DẪN việc ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng); kẻ ăn cắp ở cửa hàng bằng cách giả làm khách mua hàng
TRƯỜNG,TRƯỢNG DẪN kéo co
を問うし出る THỦ DẪN VẤN XUẤT dạm bán
市場 CÁT DẪN THỊ TRƯỜNG thị trường chiết khấu
TRỊ DẪN bán hạ giá;sự khấu trừ về giá
VẠN DẪN việc ăn cắp ở cửa hàng (bằng cách giả làm khách mua hàng); kẻ ăn cắp ở cửa hàng bằng cách giả làm khách mua hàng
CĂN DẪN Sự nhổ bật rễ
する THỦ DẪN buôn
価格 CÁT DẪN GIÁ CÁCH giá bớt
する THỦ DẪN trao đổi; buôn bán; giao dịch
CÁT DẪN chiết;chiết khấu;giảm giá
THỦ DẪN THƯ Sách tra cứu; tài liệu; hướng dẫn
THỦ DẪN sự giao dịch; sự mua bán
CÁT DẪN bớt giá theo tỷ lệ phần trăm;sự giảm giá
PHÙNG DẪN Hẹn hò lén lút của trai gái; mật hội; hội kín; họp kín
する DỤ DẪN dẫn dụ
きする THỦ DẪN dẫn
する HẤP DẪN hấp dẫn; lôi cuốn; cuốn hút
CÁT DẪN giảm giá
PHÙNG DẪN Hẹn hò lén lút của trai gái; mật hội; hội kín; họp kín
SÁCH,TÁC DẪN mục lục
THỦ DẪN sự giới thiệu;sự hướng dẫn; sự phụ đạo;sự nhập môn; sự chỉ dẫn
HẤP DẪN sự hấp dẫn; sự lôi cuốn
CÁT DẪN bớt giá;chiết khấu; giảm bớt; giảm giá;chiết suất;hạ giá;số tiền được giảm bớt;sự giảm giá
きをする THIÊM DẪN xổ số
KHIÊN,KHẢN DẪN XA xe kéo
THỦ DẪN sự giới thiệu;sự hướng dẫn; sự phụ đạo;sự nhập môn; sự chỉ dẫn
THIÊM DẪN việc chơi xổ số; chơi xổ số
けする TẢO DẪN bỏ hoặc rời (cơ quan, trường học) sớm
DIÊN DẪN sự chậm trễ; sự trì hoãn
特別 ĐẶC BIỆT DẪN THỤ,THỌ chấp nhận đặc biệt
参加 THAM GIA DẪN THỤ,THỌ bên tham gia;chấp nhận danh dự
割り CÁT DẪN sự giảm giá
特別出権 ĐẶC BIỆT DẪN XUẤT QUYỀN quyền rút vốn đặc biệt;quyền vay đặc biệt
1 | 2 | 3 | 4