1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HỌC THỨC tri thức; sự học rộng; sự uyên thâm; kiến thức; học thức
HỌC TẬP đèn sách;sự học tập; sự học; sự rèn luyện; sự đào tạo
HỌC LÝ nguyên lý khoa học
園祭 HỌC VIÊN TẾ buổi lễ của trường;ngày hội trường; hội trường; lễ hội tổ chức tại trường
HỌC THUYẾT học thuyết;lý thuyết
HỌC TÍCH thành tích học tập
HỌC PHÁI học phái; giáo phái
HỌC VIÊN khuôn viên trường; trong trường; khu sân bãi;vườn
術論文 HỌC THUẬT LUẬN VĂN công trình khoa học; luận văn khoa học
級会 HỌC CẤP HỘI buổi họp toàn cấp lớp
HỌC LỊCH quá trình học hành; bằng cấp
問の徒 HỌC VẤN ĐỒ học sinh; môn đồ; sinh viên
術用語 HỌC THUẬT DỤNG NGỮ từ ngữ học thuật; từ kỹ thuật; từ chuyên ngành
HỌC CẤP lớp học; cấp học
校を避ける HỌC HIỆU,GIÁO TỴ trốn học
HỌC VẤN học vấn; sự học
HỌC THUẬT học thuật; khoa học nghệ thuật; lý thuyết
HỌC ĐỒNG học sinh tiểu học; học sinh lớp thấp
校をサボる HỌC HIỆU,GIÁO trốn học; bùng học
HỌC DANH tên khoa học
HỌC GIẢ hiền triết;học giả;nhà bác học
HỌC CỨU sự học; sự nghiên cứu
校へ行く HỌC HIỆU,GIÁO HÀNH,HÀNG đi học
HỌC HỮU bạn bè; bạn cùng trường lớp;bạn học
習課程 HỌC TẬP KHÓA TRÌNH khóa trình học tập
HỌC KHOA chương trình giảng dạy; môn học;giáo khoa
校の設備 HỌC HIỆU,GIÁO THIẾT BỊ trang thiết bị trường học
力が低い HỌC LỰC ĐÊ học kém
習者 HỌC TẬP GIẢ học viên; sinh viên; học sinh
HỌC GIỚI thế giới học vấn; giới học thuật
校に行く HỌC HIỆU,GIÁO HÀNH,HÀNG đi học
HỌC LỰC học lực; sự hiểu biết;sức học
習書 HỌC TẬP THƯ học cụ
生証 HỌC SINH CHỨNG thẻ sinh viên; chứng nhận sinh viên
HỌC HIỆU,GIÁO học đường;học hiệu;nhà trường;trường;trường học
割り HỌC CÁT sự giảm giá cho học sinh, sinh viên; giảm giá cho học sinh, sinh viên
習時間 HỌC TẬP THỜI GIAN buổi học
生服 HỌC SINH PHỤC y phục học sinh; đồng phục học sinh
期末 HỌC KỲ MẠT cuối học kỳ
HỌC CÁT sự giảm giá cho học sinh, sinh viên
HỌC LINH tuổi đến trường
習室 HỌC TẬP THẤT thư phòng
生服 HỌC SINH PHỤC quần áo học sinh
HỌC KỲ học kỳ
HỌC VỊ học vị
HỌC PHONG truyền thống học tập; truyên thống học hành; phương pháp học tập
習塾 HỌC TẬP THỤC trường bổ túc; trường tư; trường luyện thi
生寮 HỌC SINH LIÊU ký túc xá
HỌC NIÊN năm học;niên khóa
HỌC HỘI hội các nhà khoa học; giới khoa học; đại hội khoa học
HỌC VIỆN học viện
習を怠ける HỌC TẬP ĐÃI biếng học
生を募集する HỌC SINH MỘ TẬP tuyển sinh
士院会員 HỌC SỸ,SĨ VIỆN HỘI VIÊN viện sĩ
HỌC học
HỌC TRƯỜNG,TRƯỢNG hiệu trưởng
習する HỌC TẬP học hành;học hỏi;theo học
生の帳面 HỌC SINH TRƯƠNG,TRƯỚNG DIỆN vở học sinh
士号 HỌC SỸ,SĨ HIỆU bằng cử nhân; cử nhân; học vị cử nhân
が有る HỌC HỮU có học
HỌC BỘ khoa;ngành học
習する HỌC TẬP học; học tập
生のノート HỌC SINH vở học sinh
HỌC SỸ,SĨ cử nhân; người có bằng cấp
HỌC TƯ chi phí giáo dục; học phí; tiền học phí
習から逃げる HỌC TẬP ĐÀO trốn học
HỌC SINH sinh viên; học sinh
HỌC BÁO báo tường của trường
HỌC PHÍ học phí;tiền học phí
NỮ HỌC SINH nữ sinh
TRIẾT HỌC triết;triết học
卒後研修認定委員会 I,Y HỌC TỐT HẬU NGHIÊN TU NHẬN ĐỊNH ỦY VIÊN HỘI Hội đồng xác nhận tốt nghiệp giáo dục y khoa
NHẬP HỌC NẠN,NAN Những khó khăn khi thi vào trường
HƯU HỌC sự nghỉ học
の士 ĐỐC HỌC SỸ,SĨ người nhiệt tâm với học hành; người siêng năng học hành
ĐỘC HỌC sự tự học
CÔNG HỌC KHOA khoa kỹ thuật
TƯỞNG HỌC KIM học bổng
HƯỚNG HỌC TÂM Lòng hiếu học
I,Y HỌC y học
NHẬP HỌC KIM Phí nhập học
PHẬT HỌC Phật học
NÔNG HỌC Nông học
する KIẾN HỌC tham quan với mục đích học tập; tham quan; quan sát
ĐỐC HỌC siêng đọc sách;sự chăm chỉ; sự siêng năng
ĐỐC HỌC QUAN thanh tra giáo dục
THIỂN HỌC hiểu biết nông cạn; thiển cận;sự hiểu biết nông cạn; sự thiển cận;thiển học
CÔNG HỌC SỸ,SĨ kỹ sư
TƯỞNG HỌC SINH sinh viên có học bổng
ĐỒNG HỌC SINH bạn đồng học
調味料 HÓA HỌC ĐIỀU VỊ LIỆU mì chính; bột ngọt
試験 NHẬP HỌC THI NGHIỆM kỳ thi trước khi nhập học; kỳ thi tuyển sinh
TẠP HỌC Kiến thức hỗn hợp
CHUYỂN HỌC sự chuyển học
KIẾN HỌC tham quan với mục đích học tập; tham quan
MỸ,MĨ HỌC ĐÍCH Thẩm mỹ; mỹ học
TÂN HỌC KỲ học kỳ mới
CÔNG HỌC môn kỹ thuật công nghiệp
する TƯỞNG HỌC khuyến học
薬品 HÓA HỌC DƯỢC PHẨM thuốc tây
1 | 2 | 3 | 4