1 | 2 | 3 | 4


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
する QUYẾT HÀNH,HÀNG cương quyết;hành xử
LỮ HÀNH,HÀNG lữ hành;sự đi lại; sự du lịch
ÁC HÀNH,HÀNG Hành động xấu; hành động sai trái
する CƯỜNG HÀNH,HÀNG cưỡng chế; ép buộc; thúc ép;kiên quyết tiến hành; quyết tâm;nỡ;nỡ lòng
VĨ HÀNH,HÀNG sự theo đuôi; sự bám sát
ÁO HÀNH,HÀNG chiều sâu
PHI HÀNH,HÀNG SỸ,SĨ Phi công
する VẬN HÀNH,HÀNG vận hành
THÔNG HÀNH,HÀNG sự đi lại
TỤC HÀNH,HÀNG bản tóm tắt
会社 PHÁT HÀNH,HÀNG HỘI XÃ công ty phát hành
者天国 BỘ HÀNH,HÀNG GIẢ THIÊN QUỐC phố dành cho người đi bộ
規則 THI,THÍ HÀNH,HÀNG QUY TẮC quy tắc thi hành
TÍNH,TÁNH HÀNH,HÀNG tính cách và hành vi
CƯỜNG HÀNH,HÀNG việc kiên quyết tiến hành; sự thúc ép; sự ép buộc; sự bắt buộc; ép buộc; thúc ép; bắt buộc; ép
可能性 THỰC HÀNH,HÀNG KHẢ NĂNG TÍNH,TÁNH khả năng thực hiện
ÁO HÀNH,HÀNG chiều sâu
を積む THIỆN HÀNH,HÀNG TÍCH phục thiện
BẶC HÀNH,HÀNG CHẨN Bệnh ecpet mảng tròn (y)
PHI HÀNH,HÀNG TRƯỜNG phi trường;sân bay
VẬN HÀNH,HÀNG sự vận hành; sự chuyển động
スケジュール PHÁT HÀNH,HÀNG chương trình phát hành
BỘ HÀNH,HÀNG GIẢ kẻ bộ hành
する BẠO,BỘC HÀNH,HÀNG hà hiếp;hãm hại;hãm hiếp;hiếp;trác táng
する THI,THÍ HÀNH,HÀNG thực thi; thi hành
電車 CẤP HÀNH,HÀNG ĐIỆN XA xe lửa tốc hành
可能 THỰC HÀNH,HÀNG KHẢ NĂNG Có khả năng thực thi; khả thi
DẠ HÀNH,HÀNG chuyến đi vào buổi đêm; chuyến tàu đêm; đi dạo vào buổi tối;đi đêm
を奨める THIỆN HÀNH,HÀNG TƯỞNG khuyến thiện
する LỆ HÀNH,HÀNG tuân hành
する TU HÀNH,HÀNG tu nghiệp; theo đuổi việc học; học; đào tạo; rèn luyện
便 PHI HÀNH,HÀNG TIỆN chuyến bay;Thư máy bay
する DU HÀNH,HÀNG diễu hành
停滞 HUYẾT HÀNH,HÀNG ĐINH TRỄ ứ máu
KỶ HÀNH,HÀNG VĂN du ký
する PHÁT HÀNH,HÀNG phát hành
LƯU HÀNH,HÀNG MỤC Bệnh viêm kết mạc
する BỘ HÀNH,HÀNG bộ hành;bước đi;đi đứng
BẠO,BỘC HÀNH,HÀNG bạo hành
THI,THÍ HÀNH,HÀNG sự thực hiện; sự thi hành
汽車 CẤP HÀNH,HÀNG KHÍ XA xe lửa tốc hành
価格 THỰC HÀNH,HÀNG GIÁ CÁCH giá hiện hành
をする THIỆN HÀNH,HÀNG thi ân;tích đức
する LỆ HÀNH,HÀNG thực hiện nghiêm chỉnh
TU HÀNH,HÀNG sự tu nghiệp
PHI HÀNH,HÀNG phi hành; hàng không
する DU HÀNH,HÀNG du hành
MAN HÀNH,HÀNG hành động dã man; hành động man rợ
KỶ HÀNH,HÀNG sự ghi chép; ghi chép; nhật ký hành trình; du ký
PHÁT HÀNH,HÀNG sự phát hành
病にかかる LƯU HÀNH,HÀNG BỆNH,BỊNH nhiễm dịch
BỘ HÀNH,HÀNG bước
列車 CẤP HÀNH,HÀNG LIỆT XA tàu tốc hành;xe lửa tốc hành
四辺形 BÌNH HÀNH,HÀNG TỨ BIẾN HÌNH hình bình hành
中契約 THỰC HÀNH,HÀNG TRUNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng đang thực hiện
猶予 CHẤP HÀNH,HÀNG DO DỰ tù treo;việc hoãn thi hành hình phạt; hoãn thi hành hình phạt
THIỆN HÀNH,HÀNG đạo hạnh;hảo sự
LỆ HÀNH,HÀNG sự thi hành; sự thực hiện
TU HÀNH,HÀNG tu hành
する XÀ HÀNH,HÀNG lang thang; ngoằn ngoèo; uốn khúc; quanh co
ĐỐC HÀNH,HÀNG lòng tốt; đức hạnh
LƯU HÀNH,HÀNG BỆNH,BỊNH bệnh lưu hành;ôn dịch
する CẤP HÀNH,HÀNG đi vội; vội vàng ra đi
する BÌNH HÀNH,HÀNG song hành; song song
する THỰC HÀNH,HÀNG áp dụng
委員会 CHẤP HÀNH,HÀNG ỦY VIÊN HỘI ủy ban chấp hành
TU HÀNH,HÀNG sự tu nghiệp; tu nghiệp; tu hành
する TỊNH HÀNH,HÀNG đồng thời tiến hành;song hành; song song
PHI HÀNH,HÀNG hành vi không chính đáng; hành vi không tốt
する TOẠI HÀNH,HÀNG hoàn thành; làm xong; đạt tới;thi hành; thực hiện
XÀ HÀNH,HÀNG sự đi khúc khuỷu
LƯU HÀNH,HÀNG CA bài hát phổ thông; bài hát thịnh hành
CẢM HÀNH,HÀNG sự thực hiện một cách kiên quyết; sự thi hành nghiêm khắc; quyết tâm thực hiện; kiên quyết thực hiện; quyết tâm tiến hành; kiên quyết tiến hành
CẤP HÀNH,HÀNG tốc hành
した BÌNH HÀNH,HÀNG song hành
する THỰC HÀNH,HÀNG thực hành; tiến hành; thực hiện
する CHẤP HÀNH,HÀNG thừa hành
TỊNH HÀNH,HÀNG đồng thời tiến hành;song hành; song song;sự đồng thời tiến hành;sự song hành; sự song song
TOẠI HÀNH,HÀNG sự hoàn thành; thành quả; thành tích; hoàn thành
する TRỰC HÀNH,HÀNG PHI HÀNH,HÀNG bay thẳng
LƯU HÀNH,HÀNG PHỤC quần áo hợp thời;thời trang
BÌNH HÀNH,HÀNG bình hành;sự song song; sự song hành
THỰC HÀNH,HÀNG chấp hành;thi hành;thực hành
CHẤP HÀNH,HÀNG sự chấp hành
方正な人 PHẨM HÀNH,HÀNG PHƯƠNG CHÍNH NHÂN người có hành vi chính đáng
SAN HÀNH,HÀNG sự ấn loát; sự phát hành; ấn loát; phát hành
禁止空域 PHI HÀNH,HÀNG CẤM CHỈ KHÔNG,KHỐNG VỰC khu vực cấm bay
NẠN,NAN HÀNH,HÀNG Hình phạt
状況 TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG TRẠNG HUỐNG quá trình tiến triển
する TRỰC HÀNH,HÀNG đi thẳng
犯で HIỆN HÀNH,HÀNG PHẠM bắt quả tang; bắt tại chỗ; bắt tận tay
性耳下腺炎 LƯU HÀNH,HÀNG TÍNH,TÁNH NHĨ HẠ TUYẾN VIÊM bệnh quai bị
者小切手 LỮ HÀNH,HÀNG GIẢ TIỂU THIẾT THỦ séc du lịch
方正 PHẨM HÀNH,HÀNG PHƯƠNG CHÍNH hành vi chính đáng; hành vi không thể chê trách
BẤT HÀNH,HÀNG TÍCH hạnh kiểm kém; sự trác táng
機渡し PHI HÀNH,HÀNG CƠ,KY ĐỘ giao trên máy bay
携帯する TÙY HÀNH,HÀNG HUỀ ĐỚI,ĐÁI mang theo
TIẾN,TẤN HÀNH,HÀNG HÌNH thể tiến hành (ngữ pháp)
TRỰC HÀNH,HÀNG đi suốt; chạy suốt
法規 HIỆN HÀNH,HÀNG PHÁP QUY Qui định hiện hành
1 | 2 | 3 | 4