1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
通勤 THÔNG CẦN THỦ ĐƯƠNG tiền phụ cấp xe cộ
濡れ NHU,NHI THỦ Tay ướt
ゴム THỦ ĐẠI bao tay bằng cao su
退職 THOÁI,THỐI CHỨC THỦ ĐƯƠNG Trợ cấp thôi việc
解雇 GIẢI CỐ THỦ ĐƯƠNG trợ cấp thôi việc
置き TRỊ THỦ CHỈ Lời nhắn; bức thư
満期 MẪN KỲ THỦ HÌNH hối phiếu tới hạn
担い ĐẢM THỦ người chịu trách nhiệm
輸出 THÂU XUẤT THỦ HÌNH hối phiếu xuất khẩu
輸入 THÂU NHẬP THỦ HÌNH hối phiếu nhập khẩu
要求 YẾU CẦU THỦ HÌNH hối phiếu trả tiền ngay
給食 CẤP THỰC THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp bữa ăn
相の TƯƠNG,TƯỚNG THỦ Phần nhạc chuyển tiếp; nhạc đệm; từ đệm; động tác phụ họa
深夜 THÂM DẠ THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp làm ca đêm
支払 CHI PHẤT THỦ ĐOẠN phương tiện trả tiền
失業 THẤT NGHIỆP THỦ ĐƯƠNG Trợ cấp mất việc làm
受諾 THỤ,THỌ NẶC THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
内野 NỘI DÃ THỦ người đứng chặn bóng ở trong sân (bóng chày)
転轍 CHUYỂN TRIỆT THỦ người bẻ ghi
融通形引受 DUNG THÔNG THỦ HÌNH DẪN THỤ,THỌ chấp nhận khống
直接渡す TRỰC TIẾP THỦ ĐỘ đưa tận tay
支払 CHI PHẤT THỦ HÌNH hối phiếu trả tiền
把っ BẢ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa)
取立 THỦ LẬP THỦ HÌNH hối phiếu nhờ thu
間の GIAN THỦ Phần nhạc chuyển tiếp; nhạc đệm; Từ đệm; động tác phụ họa
融通 DUNG THÔNG THỦ HÌNH hối phiếu khống
技能 KỸ NĂNG THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp kỹ thuật
交換 GIAO HOÁN THỦ người trực tổng đài
長期 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ THỦ HÌNH Hóa đơn dài hạn;hối phiếu dài hạn
貿易 MẬU DỊ,DỊCH THỦ HÌNH hối phiếu thương mại
精勤 TINH CẦN THỦ ĐƯƠNG tiền thưởng làm việc chuyên cần
生産 SINH SẢN THỦ ĐOẠN phương tiện sản xuất
承諾 THỪA NẶC THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
引受 DẪN THỤ,THỌ THỦ HÌNH chấp nhận bảo lãnh hối phiếu;hối phiếu đã chấp nhận;hối phiếu được chấp nhận
外科 NGOẠI KHOA THỦ THUẬT mổ; phẫu thuật
取っ THỦ THỦ tay cầm; quả đấm (cửa)
児童 NHI ĐỒNG THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp con cái
金融 KIM DUNG THỦ HÌNH hối phiếu khống
猫のも借りたい MIÊU THỦ TÁ sự vô cùng bận rộn; bận túi bụi; bận tối tăm mặt mũi
残業当て TÀN NGHIỆP THỦ ĐƯƠNG Tiền làm thêm
扶養 PHÙ DƯỠNG THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp phụ dưỡng gia đình
償還 THƯỜNG HOÀN THỦ HÌNH hối phiếu hoàn trả
二度 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
避妊 TỴ NHÂM THỦ THUẬT đình sản; triệt sản
買い市場 MÃI THỦ THỊ TRƯỜNG thị trường của người mua; thị trường mà người mua là người mua quyết định
稼ぎ GIÁ THỦ người kiếm tiền; người làm việc chăm chỉ; trụ cột chính
残業 TÀN NGHIỆP THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp giờ làm phụ trội
夏期 HẠ KỲ THỦ ĐƯƠNG tiền thưởng vào mùa hè
働き ĐỘNG THỦ người lao động; người kiếm sống; người làm việc (trong một gia đình)
二度 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
買い MÃI THỦ người mua; bên mua; khách hàng
税関続き THUẾ QUAN THỦ TỤC phí hải quan
特別 ĐẶC BIỆT THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp đặc biệt
正味取り額 CHÍNH VỊ THỦ THỦ NGẠCH giá trị tịnh (hối phiếu)
売り MẠI THỦ người bán; bên bán
単一 ĐƠN NHẤT THỦ HÌNH hối phiếu một bản
借り TÁ THỦ Người đi vay; người mắc nợ; người thuê; người nợ; người vay
中継数料 TRUNG KẾ THỦ SỐ LIỆU hoa hồng trung gian
譲渡数料 NHƯỢNG ĐỘ THỦ SỐ LIỆU phí thủ tục chuyển nhượng
船服配書 THUYỀN PHỤC THỦ PHỐI THƯ đơn lưu khoang
小切の現金化 TIỂU THIẾT THỦ HIỆN KIM HÓA séc tiền mặt
勤務 CẦN VỤ THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp công việc
あのこの THỦ THỦ cách này hay cách khác; bằng nhiều cách
運転 VẬN CHUYỂN THỦ người cầm lái;người lái xe; tài xế
短期 ĐOẢN KỲ THỦ HÌNH hối phiếu ngắn hạn
片務形決済 PHIẾN VỤ THỦ HÌNH QUYẾT TẾ bù trừ một chiều
業務 NGHIỆP VỤ THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp công việc chuyên biệt
小切 TIỂU THIẾT THỦ ngân phiếu;séc;séc ngân hàng;tín phiếu
国内 QUỐC NỘI THỦ HÌNH hối phiếu trong nước
保障 BẢO CHƯƠNG THỦ HÌNH hối phiếu bảo đảm
語り NGỮ THỦ người kể chuyện
家族 GIA TỘC THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp gia đình
商業 THƯƠNG NGHIỆP THỦ HÌNH hối phiếu thương nghiệp
作り TÁC THỦ Nhà sản xuất; người xây dựng; người sáng tạo; người làm
連続形割引 LIÊN TỤC THỦ HÌNH CÁT DẪN bớt giá lũy tiến
話下 THOẠI HẠ THỦ người ăn nói kém
書き THƯ THỦ người viết chữ đẹp; người viết; tác giả; nhà văn
住宅 TRÚ,TRỤ TRẠCH THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp nhà cửa
造り TẠO,THÁO THỦ Nhà sản xuất; người xây dựng; người sáng tạo; người làm
話し THOẠI THỦ người nói chuyện; người diễn thuyết; diễn giả
聞き VĂN THỦ người nghe
為替 VI THẾ THỦ HÌNH hối phiếu
合の HỢP THỦ Phần nhạc chuyển tiếp; nhạc đệm; Từ đệm; động tác phụ họa
割引数料 CÁT DẪN THỦ SỐ LIỆU phí chiết khấu
濡れで粟 NHU,NHI THỦ TÚC việc kiếm được tiền dễ dàng; việc kiếm được tiền mà không phải bỏ công sức
記念切 KÝ NIỆM THIẾT THỦ tem kỉ niệm;tem kỷ niệm
心の痛 TÂM THỐNG THỦ đau xót
馴らし TUẦN THỦ Người dạy thú; người thuần hóa động vật
口が上 KHẨU THƯỢNG THỦ nói giỏi; khéo nói; khéo mồm
非流通 PHI LƯU THÔNG THỦ HÌNH hối phiếu không giao dịch được;hối phiếu không lưu thông
引受済 DẪN THỤ,THỌ TẾ THỦ HÌNH hối phiếu đã chấp nhận
荷為替 HÀ VI THẾ THỦ CHỈ giấy chứng nhận cầm cố
荷為替 HÀ VI THẾ THỦ HÌNH hối phiếu chứng từ
一覧払 NHẤT LÃM PHẤT THỦ HÌNH hối phiếu trả tiền ngay
提示(形) ĐỀ THỊ THỦ HÌNH xuất trình hối phiếu
自分の TỰ PHÂN THỦ tự tay
遊び相 DU TƯƠNG,TƯỚNG THỦ bạn chơi; đồng đội
自らの TỰ THỦ tự tay mình
胎盤用はくり THAI BÀN DỤNG THỦ bóc rau nhân tạo
時間外 THỜI GIAN NGOẠI THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp làm việc ngoài giờ quy định
1 | 2 | 3 | 4 | 5