1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hán Âm hán việt Nghĩa
れる SĨ,SỸ NHẬP giữ trong kho; lưu kho; lưu
補償 THÂU NHẬP BỔ THƯỜNG bù lỗ nhập
担保荷物保管証 THÂU NHẬP ĐẢM BẢO HÀ VẬT BẢO QUẢN CHỨNG biên lai tín thác
先行 THÂU NHẬP TIÊN HÀNH,HÀNG chế độ nhập trước
を指導する CẤU NHẬP CHỈ ĐAO dắt mua
GIÁC NHẬP bẻ góc
り禁止 LẬP NHẬP CẤM CHỈ cấm dẫm chân lên (vạch, bãi cỏ...);sự cấm dẫm lên
TIỀM NHẬP sự thâm nhập; sự len lỏi
ĐĨNH NHẬP vật đỡ đòn bẩy; trụ đỡ đòn bẩy
ÁP NHẬP tủ tường
ĐAO NHẬP sự đưa vào (sử dụng, áp dụng.v.v...); sự giới thiệu
HẤP NHẬP KHÍ bàn thẩm
GIA NHẬP gia nhập; tham gia
TÁ NHẬP KIM tiền vay; tiền nợ; khoản nợ; khoản vay
SĨ,SỸ NHẬP mua vào;sự cho vào kho; sự lưu kho; lưu kho
輸出 THÂU XUẤT NHẬP LƯỢNG khối lượng xuất nhập khẩu;lượng xuất nhập khẩu
立ち禁止 LẬP NHẬP CẤM CHỈ không dẫm lên (vạch, bãi cỏ);sự cấm dẫm lên
果物り飴 QUẢ VẬT NHẬP DI,TỰ kẹo hoa quả
押し ÁP NHẬP tủ tường
副収 PHÓ THU,THÂU NHẬP Thu nhập thêm
借りれる TÁ NHẬP vay; vay mượn; mượn
輸出計画 THÂU XUẤT NHẬP KẾ HỌA kế hoạch xuất nhập khẩu
立ちり禁止 LẬP NHẬP CẤM CHỈ không dẫm lên (vạch, bãi cỏ);sự cấm dẫm lên
投げれる ĐẦU NHẬP thảy
刈りれる NGẢI NHẬP thu hoạch; gặt hái; gặt
借り TÁ NHẬP Món nợ; khoản nợ
輸出 THÂU XUẤT NHẬP THUẾ thuế xuất cảng;thuế xuất nhập cảng
流しれる LƯU NHẬP rót vào
投げ ĐẦU NHẬP Kiểu cắm hoa tự nhiên
受けれる THỤ,THỌ NHẬP đón;rước;thu nhận;thu vào;thu; tiếp nạp; dung nạp; nhận được; tiếp nhận; biết;ưng thuận; đáp ứng; chấp nhận
刈り NGẢI NHẬP sự thu hoạch; sự gặt hái; sự gặt
輸出求償制度 THÂU XUẤT NHẬP CẦU THƯỜNG CHẾ ĐỘ chế độ bù trừ xuất khẩu
取りれる THỦ NHẬP áp dụng; đưa vào;cầm lấy;dùng; thu nhập; tiếp thu;gặt; thu hoạch (mùa màng)
輸出業者協会 THÂU XUẤT NHẬP NGHIỆP GIẢ HIỆP HỘI hiệp hội các nhà xuất nhập khẩu
本輸 BẢN THÂU NHẬP nhập khẩu thuần túy
雑収 TẠP THU,THÂU NHẬP tạp thu
輸出 THÂU XUẤT NHẬP xuất nhập cảng
買いれる MÃI NHẬP chuộc;mua vào; nhập khẩu
直輸 TRỰC THÂU NHẬP sự nhập khẩu trực tiếp
悦に DUYỆT NHẬP hài lòng; hả hê; tự thỏa mãn
家に GIA NHẬP vào nhà
中に TRUNG NHẬP xen kẽ
買い MÃI NHẬP mua; mua vào; nhập hàng
聞きれる VĂN NHẬP lắng nghe; nắm bắt; tiếp thu
定収 ĐỊNH THU,THÂU NHẬP Thu nhập cố định
とり NHẬP bợ đỡ
注ぎれる CHÚ NHẬP rót vào
書きれ時 THƯ NHẬP THỜI thời kỳ doanh nghiệp bận rộn; giai đoạn bận rộn
念のれ方 NIỆM NHẬP PHƯƠNG cách nhắc nhở
ごみれごみ出し NHẬP XUẤT thùng đựng rác trong nhà; thùng đựng rác ngoài trời
申し THÂN NHẬP bản tường thuật; thông cáo; yết thị;lời cầu hôn; lời đề nghị
仲間 TRỌNG GIAN NHẬP sự tham gia vào nhóm
不可 BẤT KHẢ NHẬP TÍNH,TÁNH Tính không thể xuyên qua được
ごみ NHẬP thùng rác
総収 TỔNG THU,THÂU NHẬP doanh thu
日の NHẬT NHẬP mặt trời lặn; xế chiều
弟子 ĐỄ,ĐỆ TỬ,TÝ NHẬP sự nhập môn; việc trở thành đệ tử
くわれ式 NHẬP THỨC lễ động thổ
気に KHÍ NHẬP yêu thích; ưa thích
引きれる DẪN NHẬP gạ gẫm
歯をれる XỈ NHẬP trồng răng
差し SAI NHẬP Sự lồng vào
再輸貿易 TÁI THÂU NHẬP MẬU DỊ,DỊCH buôn bán tái nhập
牛肉りうどん NGƯU NHỤC NHẬP phở bò
棺にれる QUAN NHẬP liệm
工具 CÔNG CỤ NHẬP hộp dụng cụ; hộp đựng dụng cụ
再輸 TÁI THÂU NHẬP PHẨM hàng tái nhập
梅雨 MAI VŨ NHẬP bước vào mùa mưa
公開 CÔNG KHAI NHẬP TRÁT sự đấu thầu công khai; đấu thầu mở; đấu thầu công khai
仏門に PHẬT MÔN NHẬP đi tu
名目輸 DANH MỤC THÂU NHẬP nhập khẩu tượng trưng
鼠の嫁 THỬ GIÁ NHẬP Mưa bóng mây
倉庫にれること THƯƠNG KHỐ NHẬP lưu kho
預金受 DỰ KIM THỤ,THỌ NHẬP THƯ biên lai tiền gửi
船長輸申告書 THUYỀN TRƯỜNG,TRƯỢNG THÂU NHẬP THÂN CÁO THƯ giấy khai thuyền trưởng (hải quan)
ひびが NHẬP nứt
闘争に ĐẤU TRANH NHẬP lâm trận
直接輸 TRỰC TIẾP THÂU NHẬP nhập khẩu trựctiếp
世界輸商品量 THẾ GIỚI THÂU NHẬP THƯƠNG PHẨM LƯỢNG lượng hàng nhập khẩu thế giới
象徴輸 TƯỢNG TRƯNG THÂU NHẬP nhập khẩu tượng trưng
直接購 TRỰC TIẾP CẤU NHẬP sự mua vào trực tiếp
得点をれられる ĐẮC ĐIỂM NHẬP bị sút thủng lưới; bị thua
試し購 THI CẤU NHẬP mua thử
現金購 HIỆN KIM CẤU NHẬP mua trả tiền mặt
大量購 ĐẠI LƯỢNG CẤU NHẬP mua lượng lớn
部隊に BỘ ĐỘI NHẬP đi bộ đội
現金仕 HIỆN KIM SĨ,SỸ NHẬP mua trả tiền mặt;mua trả tiền ngay
売買仕れ契約 MẠI MÃI SĨ,SỸ NHẬP KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng mua
ハッカり飴 NHẬP DI,TỰ kẹo bạc hà
狐の嫁 HỒ GIÁ NHẬP mưa bóng mây
労働流 LAO ĐỘNG LƯU NHẬP nhập khẩu lao động
お茶をれる TRÀ NHẬP pha;pha chè;pha trà
四捨五 TỨ SẢ NGŨ NHẬP sự làm tròn số (số thập phân); làm tròn số
お気に KHÍ NHẬP sự yêu thích
通貨輸手続 THÔNG HÓA THÂU NHẬP THỦ TỤC khai báo quá cảnh
煮た肉りうどん CHỬ NHỤC NHẬP phở chín
営業収 DOANH,DINH NGHIỆP THU,THÂU NHẬP doanh thu
兵隊に BINH ĐỘI NHẬP đi lính
追加輸 TRUY GIA THÂU NHẬP nhập khẩu bổ xung
イオン注 CHÚ NHẬP cấy ion
1 | 2 | 3 | 4 | 5