Xin vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để đặt câu hỏi.
Welcome to Từ điển ABC, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...