Danh sách yêu thích
Danh sách yêu thích
Hướng dẫn
  • Tạo từ mới: Dùng để tạo từ mới của bạn. Sau khi tạo, kết quả sẽ hiển thị trong phần tra từ khi bạn tìm kiếm.

  • Tạo mẫu câu: Dùng để tạo mẫu câu của bạn. Sau khi tạo, kết quả sẽ hiển thị trong phần tra từ khi bạn tìm kiếm.

  • Danh sách từ đã nhập: Là danh sách các từ mà bạn đã nhập vào.

  • Danh sách câu đã nhập: Là danh sách các câu mà bạn đã nhập vào.

  • Danh sách yêu thích: Là danh sách các từ, mẫu câu mà bạn yêu thích.

  • Chú ý: Những từ và mẫu câu của bạn nhập lên có thể được sử dụng để cho các thành viên khác tham khảo.