Những mẫu câu tiếng Nhật thông dụng trong giao tiếp, công việc, học tập và tình yêu.