Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鬥ĐẤU
Hán

ĐẤU- Số nét: 10 - Bộ: ĐẤU 鬥

ON
KUN とうがまえ
  たたかいがまえ
  • Cùng nghĩa với chữ "đấu" ? giống như hình kẻ chiến sĩ đối nhau mà đồ binh để đằng sau.