Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 卩TIẾT
Hán

TIẾT- Số nét: 02 - Bộ: TIẾT 卩

ONセツ
KUN わりふ
  ふしづくり
  • Bộ tiết.