Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厂HÁN
Hán

HÁN- Số nét: 02 - Bộ: HÁN 厂

ONカン
KUN かりがね
  がんだれ
  • Chỗ sườn núi người ta có thể ở được.