Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 雁NHẠN
Hán

NHẠN- Số nét: 12 - Bộ: HÁN 厂

ONガン
KUN かり
  かりがね
  • Chim nhạn, bay có thứ tự, mùa thu lại, mùa xuân đi, cho nên gọi là "hậu điểu" 候鳥 chim mùa. Có khi viết là "nhạn tự" 雁序. Chim nhạn bay có thứ tự, nên anh em gọi là "nhạn tự" 雁序. Ta gọi là con chim mòng.