Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厶KHƯ
Hán

KHƯ- Số nét: 02 - Bộ: KHƯ, TƯ 厶

ONシ, ボウ, ム
KUN わたくし
  厶る ござる
 
  • Khư lư 去盧 đồ ăn cơm. Dưới chữ khứ 去 theo chữ khư. Cổ văn là chữ tư, dưới chữ soán ?, chữ nội ? đều theo đó. Cổ văn viết là quăng ? tức là chữ 肱. Lại là chữ dĩ 以 bớt nét di, tức là bên tả chữ dĩ 以, chữ 台, chữ hĩ 矣 đều theo đó.