Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 辮BIỆN
Hán

BIỆN- Số nét: 20 - Bộ: KHƯ, TƯ 厶

ONベン, ヘン
KUN辮む あむ
  • Bện, đan. Tết tóc bỏ rủ xuống gọi là "biện tử" 辮子 đuôi sam.