Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丶CHỦ
Hán

CHỦ- Số nét: 01 - Bộ: CHỦ 、

ONチュ
KUN てん
  • Phàm cái gì cần có phân biệt, sự gì cần biết nên chăng, lòng đã có định, thì đánh dấu chữ "chủ" để nhớ lấy.