Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 夂TRI
Hán

TRI- Số nét: 03 - Bộ: TRUY 夂

ON
KUN しゅう
  ふゆがしら
  • Bộ tri. Theo sau mà đến.