Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 宀MIÊN
Hán

MIÊN- Số nét: 03 - Bộ: MIÊN 宀

ONベン, メン
KUN うかんむり
  • Lợp trùm nhà ngoài với nhà trong.