Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 宏HOÀNH
Hán

HOÀNH- Số nét: 07 - Bộ: MIÊN 宀

ONコウ
KUN宏い ひろい
  あつ
  ひろ
  ひろし
  • To tát, rộng rãi.