Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 丿PHIỆT,TRIỆT
Hán

PHIỆT,TRIỆT- Số nét: 01 - Bộ: PHIỆT ノ

ONヘツ
KUN丿 えい
  丿 よう
  丿
  • Ta gọi là cái phẩy, là một nét phẩy của chữ.