Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 亅QUYẾT
Hán

QUYẾT- Số nét: 01 - Bộ: QUYẾT 亅

ONケツ
KUN かぎ
  はねぼう
  • Tức là cái nét xổ có móc.