Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 广NGHIỄM,YỂM
Hán

NGHIỄM,YỂM- Số nét: 03 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONゲン
KUN广 まだれ
  • Mái nhà, cũng đọc là yểm.