Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廨GIẢI,GIỚI
Hán

GIẢI,GIỚI- Số nét: 16 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONカイ, ケ
KUN やくしょ
  • Sở công, dinh quan ở. Cũng đọc là chữ giới.