Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 匚PHƯƠNG
Hán

PHƯƠNG- Số nét: 02 - Bộ: HỆ 匚

ONホウ
KUN はこがまえ
  • Cái đồ để đựng đồ.