Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 度ĐỘ
Hán

ĐỘ- Số nét: 09 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONド, ト, タク
KUN たび
  度い -たい
  のり
  • độ
  • Chia góc đồ tròn gọi là độ. Toàn cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây.
  • Phép đã chế ra. Như pháp độ 法度, chế độ 制度, v.v.
  • Dộ lượng. Như khoát đạt đại độ 豁達大度 ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
  • Dáng dấp. Như thái độ 態度.
  • Qua. Như ngày mới sinh gọi là sơ độ 初度, nghĩa là cái ngày mới qua, cho nên sự gì đã qua một lần gọi là nhất độ 一度.
  • Sang tới, cũng như chữ độ 渡. Nhà Phật bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là thế độ 剃度. Sáu phép bố thí, trì giới. Nhẫn nhục, tinh tiến, thuyền định, trí tuệ gọi là lục độ 六度. Nghĩa là sáu phép ấy là phép khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
  • Một âm là đạc. Mưu toan. Như thỗn đạc 忖度 bàn lường, đạc lượng 度量 đo lường, v.v.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
量衡検査官 ĐỘ LƯỢNG HOÀNH,HÀNH KIỂM TRA QUAN người giám định cân đo
量衡 ĐỘ LƯỢNG HOÀNH,HÀNH cái cân; sự cân;đo lường
ĐỘ HUNG sự dũng cảm; sự can đảm; sự gan góc
忘れする ĐỘ VONG bất chợt quên; đãng trí
忘れ ĐỘ VONG sự bất chợt quên; sự đãng trí
ĐỘ HỢP mức độ
ĐỘ thường xuyên; lặp đi lặp lại; nhiều lần
ĐỘ lần
ĐỘ lần; độ
TIÊN ĐỘ độ tươi; độ tươi mới
ĐÔ ĐỘ mỗi lúc; bất kỳ lúc nào
XÍCH ĐỘ chừng mực; tiêu chuẩn; kích cỡ;độ dài;một thước
集める TÁI ĐỘ TẬP tái hợp
NHỊ ĐỘ MỤC Lần thứ 2
THÍCH ĐỘ mức độ vừa phải; mức độ thích hợp; chừng mực; điều độ;mức độ vừa phải; mức độ thích hợp; sự chừng mực; sự điều độ
に金に困る CỰC ĐỘ KIM KHỐN túng tiền
の高い MẶT ĐỘ CAO trù mật
TÁI ĐỘ lần sau; một lần nữa
添い NHỊ ĐỘ THIÊM Vợ lẽ; vợ nhỏ; vợ bé
時期 QUÁ ĐỘ THỜI KỲ thời đại quá độ;thời kỳ quá độ
調 ĐIỀU ĐỘ điều độ
CỰC ĐỘ lộng hành
MẶT ĐỘ mật độ
手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
成長 CAO ĐỘ THÀNH TRƯỜNG,TRƯỢNG sự tăng trưởng cao
QUÁ ĐỘ quá độ; quá mức; bừa bãi; quá mức độ; quá nhiều;thái quá
GIÁC ĐỘ góc độ
NHIỆT ĐỘ nhiệt độ
手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
CAO ĐỘ độ cao; chiều cao;sự tiên tiến; sự cao độ; tiên tiến; cao độ; độ cao;tiên tiến; cao độ
TIẾN,TẤN ĐỘ tiến độ
NỒNG,NÙNG ĐỘ KẾ nồng độ kế
咲き NHỊ ĐỘ TIÊU Hoa nở một năm 2 lần (vào mùa xuân và mùa thu)
TẦN ĐỘ SỐ Tần số; tần xuất
オーバーで走る TỐC ĐỘ TẨU chạy xe quá tốc độ cho phép
NỒNG,NÙNG ĐỘ nồng độ
HÀ ĐỘ bao nhiêu lần; mấy lần
刈り NHỊ ĐỘ NGẢI Việc thu hoạch một năm 2 lần
TẦN ĐỘ nhiều lần; tần xuất
TỐC ĐỘ nhịp độ;tốc độ;vận tốc
湿 THẤP ĐỘ độ ẩm
ĐẠI ĐỘ rộng lượng
NHỊ ĐỘ 2 lần; 2 độ
CHẤN ĐỘ độ của trận động đất
VĨ ĐỘ vĩ độ
ÔN ĐỘ KẾ nhiệt độ kế;nhiệt kế;ôn độ kế
する CHI ĐỘ sắp xếp
ĐÊ ĐỘ bậc thấp
が下がる ÔN ĐỘ HẠ nhiệt độ xuống
する CHI ĐỘ sửa soạn; chuẩn bị
ĐINH ĐỘ vừa đúng; vừa chuẩn
KINH ĐỘ kinh độ
が上がる ÔN ĐỘ THƯỢNG nhiệt độ lên
CHI ĐỘ sự chuẩn bị; sự sửa soạn
KỶ,KY ĐỘ bao nhiêu lần
NHẤT ĐỘ cùng một lúc
LINH ĐỘ không độ
NIÊM ĐỘ độ nhớt
ÔN ĐỘ độ ẩm;nhiệt độ;ôn độ
初め NIÊN ĐỘ SƠ đầu năm (tài chính)
NHẤT ĐỘ khi nào đó; lần nào đó;một khi;một lần
がない TIẾT ĐỘ vô giá
TẾ ĐỘ tế độ
THÁI ĐỘ bộ dáng;bộ dạng;bộ tịch;cử chỉ;dáng bộ;điệu bộ;phong độ;thái độ
NIÊN ĐỘ năm;niên độ;niên khóa
KIM ĐỘ độ này;kỳ này;lần này;lần tới
NẠN,NAN ĐỘ mức độ khó khăn
HUY ĐỘ độ sáng; độ chói; sự sáng ngời; sự rực rỡ; sáng ngời; rực rỡ
TIẾT ĐỘ lễ độ;tiết độ
THÂM ĐỘ độ sâu
問題 TRÌNH ĐỘ VẤN ĐỀ vấn đề mức độ
CHẾ ĐỘ chế độ;điều khoản;qui chế
HẠN ĐỘ điều độ;hạn độ; giới hạn; mức độ hạn chế
TRÌNH ĐỘ chừng;mức;mức độ; trình độ;tầm
MỖI ĐỘ mỗi lần
PHÂN ĐỘ KHÍ thước thợ
NGẠNH ĐỘ độ cứng
CƯỜNG ĐỘ cườngđộ;độ bền
NGẬT ĐỘ một cách chắc chắn; một cách hiển nhiên; một cách không nghi ngờ; chắc chắn; chắc chắn là; chắc là; chắc hẳn; chắc hẳn là
この ĐỘ nhân dịp này
高緯 CAO VĨ ĐỘ vĩ độ cao
目出 MỤC XUẤT ĐỘ có tâm hồn đơn giản;vui vẻ; hạnh phúc; vui mừng; vui sướng
高精 CAO TINH ĐỘ sự chính xác cao; độ chính xác cao
家制 GIA CHẾ ĐỘ chế độ gia đình
新制 TÂN CHẾ ĐỘ tân chế
依存 Ỷ,Y TỒN ĐỘ mức độ phụ thuộc
低頻 ĐÊ TẦN ĐỘ Tần số thấp
速力 TỐC LỰC ĐỘ tốc độ
透明 THẤU MINH ĐỘ độ trong suốt
伝導 TRUYỀN ĐAO ĐỘ độ dẫn truyền
難易 NẠN,NAN DỊ,DỊCH ĐỘ mức độ khó khăn
加速 GIA TỐC ĐỘ độ gia tốc
議会制 NGHỊ HỘI CHẾ ĐỘ chế độ nghị viện
お芽出 NHA XUẤT ĐỘ sự kiện trọng đại; tin vui; chuyện đáng chúc mừng; ngu ngốc; ngu dại
百八十 BÁCH BÁT THẬP ĐỘ 180 độ; sự thay đổi hoàn toàn; sự quay ngoắt 180 độ
信用限 TÍN DỤNG HẠN ĐỘ mức tín dụng
お目出 MỤC XUẤT ĐỘ chúc mừng; xin chúc mừng; mừng
お目出 MỤC XUẤT ĐỘ chúc mừng; xin chúc mừng; mừng
奴隷制 NÔ LỆ CHẾ ĐỘ chế độ nô lệ
お目出 MỤC XUẤT ĐỘ sự kiện trọng đại; tin vui; chuyện đáng chúc mừng
1 | 2