Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 度ĐỘ
Hán

ĐỘ- Số nét: 09 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONド, ト, タク
KUN たび
  度い -たい
  のり
  • độ
  • Chia góc đồ tròn gọi là độ. Toàn cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây.
  • Phép đã chế ra. Như pháp độ 法度, chế độ 制度, v.v.
  • Dộ lượng. Như khoát đạt đại độ 豁達大度 ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
  • Dáng dấp. Như thái độ 態度.
  • Qua. Như ngày mới sinh gọi là sơ độ 初度, nghĩa là cái ngày mới qua, cho nên sự gì đã qua một lần gọi là nhất độ 一度.
  • Sang tới, cũng như chữ độ 渡. Nhà Phật bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là thế độ 剃度. Sáu phép bố thí, trì giới. Nhẫn nhục, tinh tiến, thuyền định, trí tuệ gọi là lục độ 六度. Nghĩa là sáu phép ấy là phép khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
  • Một âm là đạc. Mưu toan. Như thỗn đạc 忖度 bàn lường, đạc lượng 度量 đo lường, v.v.
1 | 2


Từ hánÂm hán việtNghĩa
量衡検査官 ĐỘ LƯỢNG HOÀNH,HÀNH KIỂM TRA QUAN người giám định cân đo
量衡 ĐỘ LƯỢNG HOÀNH,HÀNH cái cân; sự cân;đo lường
ĐỘ HUNG sự dũng cảm; sự can đảm; sự gan góc
忘れする ĐỘ VONG bất chợt quên; đãng trí
忘れ ĐỘ VONG sự bất chợt quên; sự đãng trí
ĐỘ HỢP mức độ
ĐỘ thường xuyên; lặp đi lặp lại; nhiều lần
ĐỘ lần
ĐỘ lần; độ
TIÊN ĐỘ độ tươi; độ tươi mới
成長 CAO ĐỘ THÀNH TRƯỜNG,TRƯỢNG sự tăng trưởng cao
CAO ĐỘ độ cao; chiều cao;sự tiên tiến; sự cao độ; tiên tiến; cao độ; độ cao;tiên tiến; cao độ
TẦN ĐỘ SỐ Tần số; tần xuất
TẦN ĐỘ nhiều lần; tần xuất
CHẤN ĐỘ độ của trận động đất
LINH ĐỘ không độ
NẠN,NAN ĐỘ mức độ khó khăn
HẠN ĐỘ điều độ;hạn độ; giới hạn; mức độ hạn chế
ĐÔ ĐỘ mỗi lúc; bất kỳ lúc nào
THÍCH ĐỘ mức độ vừa phải; mức độ thích hợp; chừng mực; điều độ;mức độ vừa phải; mức độ thích hợp; sự chừng mực; sự điều độ
時期 QUÁ ĐỘ THỜI KỲ thời đại quá độ;thời kỳ quá độ
QUÁ ĐỘ quá độ; quá mức; bừa bãi; quá mức độ; quá nhiều;thái quá
TIẾN,TẤN ĐỘ tiến độ
オーバーで走る TỐC ĐỘ TẨU chạy xe quá tốc độ cho phép
TỐC ĐỘ nhịp độ;tốc độ;vận tốc
HUY ĐỘ độ sáng; độ chói; sự sáng ngời; sự rực rỡ; sáng ngời; rực rỡ
調 ĐIỀU ĐỘ điều độ
GIÁC ĐỘ góc độ
VĨ ĐỘ vĩ độ
KINH ĐỘ kinh độ
NIÊM ĐỘ độ nhớt
がない TIẾT ĐỘ vô giá
TIẾT ĐỘ lễ độ;tiết độ
問題 TRÌNH ĐỘ VẤN ĐỀ vấn đề mức độ
TRÌNH ĐỘ chừng;mức;mức độ; trình độ;tầm
NGẠNH ĐỘ độ cứng
NHIỆT ĐỘ nhiệt độ
NỒNG,NÙNG ĐỘ KẾ nồng độ kế
NỒNG,NÙNG ĐỘ nồng độ
湿 THẤP ĐỘ độ ẩm
ÔN ĐỘ KẾ nhiệt độ kế;nhiệt kế;ôn độ kế
が下がる ÔN ĐỘ HẠ nhiệt độ xuống
が上がる ÔN ĐỘ THƯỢNG nhiệt độ lên
ÔN ĐỘ độ ẩm;nhiệt độ;ôn độ
TẾ ĐỘ tế độ
THÂM ĐỘ độ sâu
MỖI ĐỘ mỗi lần
に金に困る CỰC ĐỘ KIM KHỐN túng tiền
CỰC ĐỘ lộng hành
する CHI ĐỘ sắp xếp
する CHI ĐỘ sửa soạn; chuẩn bị
CHI ĐỘ sự chuẩn bị; sự sửa soạn
THÁI ĐỘ bộ dáng;bộ dạng;bộ tịch;cử chỉ;dáng bộ;điệu bộ;phong độ;thái độ
CƯỜNG ĐỘ cườngđộ;độ bền
KỶ,KY ĐỘ bao nhiêu lần
初め NIÊN ĐỘ SƠ đầu năm (tài chính)
NIÊN ĐỘ năm;niên độ;niên khóa
NGẬT ĐỘ một cách chắc chắn; một cách hiển nhiên; một cách không nghi ngờ; chắc chắn; chắc chắn là; chắc là; chắc hẳn; chắc hẳn là
XÍCH ĐỘ chừng mực; tiêu chuẩn; kích cỡ;độ dài;một thước
の高い MẶT ĐỘ CAO trù mật
MẶT ĐỘ mật độ
ĐẠI ĐỘ rộng lượng
CHẾ ĐỘ chế độ;điều khoản;qui chế
PHÂN ĐỘ KHÍ thước thợ
集める TÁI ĐỘ TẬP tái hợp
TÁI ĐỘ lần sau; một lần nữa
HÀ ĐỘ bao nhiêu lần; mấy lần
ĐÊ ĐỘ bậc thấp
KIM ĐỘ độ này;kỳ này;lần này;lần tới
NHỊ ĐỘ MỤC Lần thứ 2
添い NHỊ ĐỘ THIÊM Vợ lẽ; vợ nhỏ; vợ bé
手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
手間 NHỊ ĐỘ THỦ GIAN Sự mất công mất sức gấp hai lần
咲き NHỊ ĐỘ TIÊU Hoa nở một năm 2 lần (vào mùa xuân và mùa thu)
刈り NHỊ ĐỘ NGẢI Việc thu hoạch một năm 2 lần
NHỊ ĐỘ 2 lần; 2 độ
ĐINH ĐỘ vừa đúng; vừa chuẩn
NHẤT ĐỘ cùng một lúc
NHẤT ĐỘ khi nào đó; lần nào đó;một khi;một lần
高緯 CAO VĨ ĐỘ vĩ độ cao
高精 CAO TINH ĐỘ sự chính xác cao; độ chính xác cao
難易 NẠN,NAN DỊ,DỊCH ĐỘ mức độ khó khăn
速力 TỐC LỰC ĐỘ tốc độ
透明 THẤU MINH ĐỘ độ trong suốt
目出 MỤC XUẤT ĐỘ có tâm hồn đơn giản;vui vẻ; hạnh phúc; vui mừng; vui sướng
新制 TÂN CHẾ ĐỘ tân chế
家制 GIA CHẾ ĐỘ chế độ gia đình
加速 GIA TỐC ĐỘ độ gia tốc
依存 Ỷ,Y TỒN ĐỘ mức độ phụ thuộc
低頻 ĐÊ TẦN ĐỘ Tần số thấp
伝導 TRUYỀN ĐAO ĐỘ độ dẫn truyền
この ĐỘ nhân dịp này
電子密 ĐIỆN TỬ,TÝ MẶT ĐỘ Mật độ điện tử
階級制 GIAI CẤP CHẾ ĐỘ bậc thứ;chế độ đẳng cấp; chế độ phân chia giai cấp
長期強 TRƯỜNG,TRƯỢNG KỲ CƯỜNG ĐỘ độ dai bền
通貨制 THÔNG HÓA CHẾ ĐỘ chế độ tiền tệ
超高速 SIÊU CAO TỐC ĐỘ siêu tốc
賠償程 BỒI THƯỜNG TRÌNH ĐỘ mức bồi thường
資本制 TƯ BẢN CHẾ ĐỘ chế độ tư bản
議会制 NGHỊ HỘI CHẾ ĐỘ chế độ nghị viện
1 | 2