Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廡VŨ
Hán

VŨ- Số nét: 15 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ON
KUN廡る しげる
  ひさし
  • Hai dãy nhà làm ở hai bên nhà giữa gọi là vũ.