Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廝TƯ
Hán

TƯ- Số nét: 15 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ON
KUN こもの
  • Kẻ chặt củi chăn ngựa gọi là tư dịch 廝役, nay thông dụng gọi đứa ở là tiểu tư 小廝.
  • Tư sao 廝抄 quần thảo (đùa nghịch nhau).