Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 庠TƯỜNG
Hán

TƯỜNG- Số nét: 09 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONショウ
KUN まなびや
  • Tràng học ở làng, tràng học ở huyện gọi là ấp tường 邑庠, tràng học phủ gọi là quận tường 郡庠.