Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 麈CHỦ
Hán

CHỦ- Số nét: 16 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONシュ, ス
KUN おおじか
  • Một giống thú thuộc về giống nai, giống như con hươu mà to, lúc đi đàn hươu theo sau, đuôi nó phẩy sạch bụi, nên ngày xưa thường dùng làm cái phất trần. Vì thế nên có khi gọi cái phất trần là chủ vĩ 麈尾.