Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廩LẪM
Hán

LẪM- Số nét: 16 - Bộ: YỂM, NGHIỄM 广

ONリン
KUN くら
  • Kho đụn.
  • Cấp cho, ngày xưa lấy gạo thịt ở kho cấp cho người gọi là lẫm cấp 廩給. Học trò ai được vua cấp lương gọi là lẫm sinh 廩生.