Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 宍NHỤC
Hán

NHỤC- Số nét: 07 - Bộ: MIÊN 宀

ONニク, ジク
KUN しし
 
  しん
  • Bắp thịt, cơ