Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 寐MỊ
Hán

MỊ- Số nét: 12 - Bộ: MIÊN 宀

ON
KUN寐る ねる
  • Ngủ say.