Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 寔THẬT
Hán

THẬT- Số nét: 12 - Bộ: MIÊN 宀

ONショク
KUN これ
  じき
  まことに
  • Tục dùng như chữ thật 實.