Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 甫PHỦ
Hán

PHỦ- Số nét: 07 - Bộ: CHỦ 、

ONホ, フ
KUN甫めて はじめて
  はじめ
  とし
  なみ
  すけ
  よし
  • Tiếng gọi tôn quý của đàn ông, như đức Khổng Tử gọi là "Ny phủ" 尼甫.
  • Tên chữ biểu hiệu, cho nên hỏi tên tự người ta thì nói là "thai phủ" 台甫.
  • Cha, mình nói đến cha người khác thì kêu là "tôn phủ" 尊甫.
  • Vừa mới.
  • Lớn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
NIÊN PHỦ đầu năm