Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 単ĐƠN
Hán

ĐƠN- Số nét: 09 - Bộ: CHỦ 、

ONタン
KUN ひとえ


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐƠN NGỮ từ vựng
ĐƠN GIÁ đơn giá; giá của một sản phẩm;giá đơn vị
装貨物 ĐƠN TRANG HÓA VẬT hàng đồng loại
ĐƠN VỊ đơn vị;tín chỉ (ở trường đại học); học phần
行本 ĐƠN HÀNH,HÀNG BẢN một tập sách; tập bài giảng
一手形 ĐƠN NHẤT THỦ HÌNH hối phiếu một bản
細胞 ĐƠN TẾ BÀO đơn tế bào
ĐƠN NHẤT đơn nhất; duy nhất;sự đơn nhất; sự duy nhất
純引受手形 ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ THỦ HÌNH chấp nhận tuyệt đối hối phiếu
ĐƠN một cách đơn thuần
純引受 ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ chấp nhận không bảo lưu;chấp nhận tuyệt đối
なる ĐƠN đơn thuần
純契約 ĐƠN THUẦN KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng đơn giản
純な ĐƠN THUẦN mộc mạc
ĐƠN THUẦN đơn giản;đơn sơ;sự đơn giản
ĐƠN ĐỘC đơn độc; một mình;lủi thủi;riêng lẻ;thế cô
本位貨幣制度通貨 ĐƠN BẢN VỊ HÓA TỆ CHẾ ĐỘ THÔNG HÓA chế độ một bản vị tiền tệ
本位貨幣制度 ĐƠN BẢN VỊ HÓA TỆ CHẾ ĐỘ chế độ một bản vị
本位制 ĐƠN BẢN VỊ CHẾ bản vị đơn
ĐƠN SỐ số đơn (số học); số ít (ngữ pháp)
音節 ĐƠN ÂM TIẾT độc âm
式関税率表 ĐƠN THỨC QUAN THUẾ XUẤT BIỂU biểu thuế đơn
調 ĐƠN ĐIỀU đơn điệu; tẻ nhạt;sự đơn điệu; sự tẻ nhạt
ĐƠN LỢI lãi đơn
GIẢN ĐƠN dị;đơn giản;đơn sơ;giản đơn
TRUYỀN ĐƠN truyền đơn; tờ rơi
GIẢN ĐƠN đơn giản; dễ dàng; dễ;sự đơn giản; sự dễ dàng
純引受け法 BẤT ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ PHÁP chấp nhận có bảo lưu luật
純引受け BẤT ĐƠN THUẦN DẪN THỤ,THỌ chấp nhận có bảo lưu
通貨 THÔNG HÓA ĐƠN VỊ đơn vị tiền tệ
貨幣 HÓA TỆ ĐƠN VỊ đơn vị tiền tệ
計算 KẾ TOÁN ĐƠN VỊ đơn vị thanh toán
決済 QUYẾT TẾ ĐƠN VỊ đơn vị thanh toán
構成 CẤU THÀNH ĐƠN VỊ phần tử; đơn vị thành phần; đơn vị cấu thành
取引 THỦ DẪN ĐƠN VỊ đơn vị giao dịch
支払い CHI PHẤT ĐƠN VỊ đơn vị thanh toán
欧州通貨 ÂU CHÂU THÔNG HÓA ĐƠN VỊ Đơn vị Tiền tệ Châu Âu
いとも簡 GIẢN ĐƠN rất dễ dàng; quá dễ dàng; cực kỳ đơn giản
最低取引 TỐI ĐÊ THỦ DẪN ĐƠN VỊ mức giao dịch tối thiểu
ヨーロッパ支払い CHI PHẤT ĐƠN VỊ đơn vị thanh toán châu âu