Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 厖MANG
Hán

MANG- Số nét: 09 - Bộ: HÁN 厂

ONボウ
KUN厖い おおきい
  • Dầy, to. Như mang nhiên đại vật 厖然大物 sù sù vật lớn.
  • Lẫn lộn.